ความเป็นมา


รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงอายุในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะกรรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 25 หน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการทำหน้าที่ประสานงานการบูรณาการแนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้


คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธานและคณะกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าเพิ่มทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่

1. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. กระทรวงมหาดไทย
7. กระทรวงวัฒนธรรม
8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. กระทรวงศึกษาธิการ
10. กรุงเทพมหานคร
11. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12. กรมศิลปากร
13. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
14. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
15. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
16. องค์การสวนสัตว์
17. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
18. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ประสานงานการบูรณาการแนวทางการดำเนินการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศด้วยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
2. จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3. ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบการให้บริการและสาระความรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิจ สังคมและสนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้


1. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. กระทรวงมหาดไทย
7. กระทรวงวัฒนธรรม
8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. กระทรวงศึกษาธิการ
10. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. กรุงเทพมหานคร
12. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13. กรมศิลปากร
14. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
15. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
16. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
17. องค์การสวนสัตว์
18. สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
19. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
20. กระทรวงพลังงาน
21. กรมประมง
22. กรมทรัพยากรธรณี
23. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
24. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
2. บูรณาการฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมในการเรียนรู้ การท่องเที่ยวและการอื่นๆ
3. ประสานการทำงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้า หมายที่กำหนด
4. สร้างระบบเครือข่ายการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ประสานความร่วมมือกับส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
6. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทราบเป็นระยะ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบูรณาการฯ มอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slot เกมส์ที่เว็บ slotxo หรือ slotxoth ของเราได้รวบรวม slotxo auto มากมาย มากกว่า 200 เกมส์ และรูปแบบหน้าตาเกมส์ที่ดึงดูดน่าเล่น สมัคร slotxo มารวมไว้ที่เราแล้ว ในรูปแบบของการเดิมพันแบบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ ทำให้เหล่านักเดิมพันมาเสี่ยงโชคในเว็บของเราเป็นจำนวนมากซึ่งเว็บของเรามีจุดเด่นมากมายไม่ว่า joker จะเป็นการแตกของรางวัลโบนัสที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเว็บ joker123 อื่นๆ ทำให้นักเสี่ยงโชคชื่นชอบและติดใจในการเล่นทุกๆครั้ง เรทอัตราในการวางเดิมพันแต่ละรอบ ลูกค้าสามารถวางเท่าไหร่ก็ได้ จาก ขั้นต่ำสุดไปจนสูงสุด ไม่มีจำกัด ระบบของเรา ที่ถูกพัฒนามาจากนักพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเว็บ joker gaming ของเราจึงมีความเสถียร เล่นง่าย เข้าใจง่าย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยากวุ่นวายหรือจะสมัคร joker มีผู้ดูแลให้ข้อมูลสอบถามได้ 24 ชั่วโมง


ส่วนปันหาต่างๆที่พบเจอ อาจจะมีการไม่อับเดทเกมส์ทำให้มีปันหาเข้าเกมส์ไม่ได้หรือล่าช้า หากไม่อยากพลาดโชคดีๆไปหรือพลาดโอกาสที่จะได้โชคก้อนใหญ่ไป อย่าลืมทำตามขั้นตอนที่หน้าเว็บแนะนำเสมอทุกครั้ง เกมส์สล๊อตของเรา สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย สนุกเล่นง่าย แตกง่าย ได้รับเงินจริงๆ pg slot เพียงไม่กี่นาทีจากการถอนก็ได้เงินไปใช้ง่ายๆแบบไม่ต้องเป็นกังวลใจแล้ว อยากเล่นสล๊อตสนุกๆ pg slot ทางเข้าต้อง สล๊อตxo แล้วคุณจะมีเงินใช้แบบสบายๆ