Download


เอกสาร คำอธิบาย วันที่เผยแพร่ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในคณะกรรมการบูรณาการและนอกคณะกรรมการบูรณาการ กันยายน 2561 ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในคณะกรรมการบูรณาการและนอกคณะกรรมการบูรณาการ 29 Oct 2018 0.51 Mb
รายงานฉบับสมบูรณ์ งานจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพัฒนามาตรฐานแหล่งเรียนรู้ กันยายน 2560 เพื่อใช้ในการบูรณาการการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการยกระดับแหล่งเรียนรู้ในประเทศ 22 Nov 2017 1.98 Mb
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) กรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร 22 Nov 2017 0.80 Mb