แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 แหล่งตัดหินวัดป่าเขาหินตัด ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา วัดป่าเขาหินตัด มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด หมู่ 5 บ้านคลองตะแบก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีคิ้ว 081-967-0472  
2 พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดธรรมจักรเสมาราม มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดธรรมจักรเสมาราม บ้านคลองขวาง หมู่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สูงเนิน 089-946-0149  
3 อนุสรณ์สถานบูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาละวัน ศูนย์การเรียนรู้  ศิลปะ วัดป่าสาลวัน มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดป่าสาลวัน เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4425-6173 http://thaniyo.brinkster.net/jedee.html 
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลพลกรัง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4491-8689 / 083-742-2583  
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านดอนขวาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดดอนขวาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30250 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-8878-2746  
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอครบุรี ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอครบุรี รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี 087-992-5133 https://bit.ly/2N5xfyF 
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหนองสองห้อง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี 093-516-0504  
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลอรพิมพ์ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี 098-264-4065  
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เสิงสาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสิงสาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนเสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เสิงสาง 096-080-2325  
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงกศน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอคง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.อำเภอคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คง 086-260-7214  
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบึงทับปรางค์ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โชคชัย 080-731-4972  
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด่านขุนทด ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอด่านขุนทด รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.อำเภอด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ด่านขุนทด 0-4420-4028 / 081-966-6457  
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โนนไทย ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอโนนไทย รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.อำเภอโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนไทย 0-4438-1361 / 088-371-8910  
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลใหม่ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธารามพิทยาคม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนสูง 080-479-9282  
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุณหะวัณวิทยาคาร รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนชุณหะวัณวิทยาคาร ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย 0-4444-1177 / 095-602-7549  
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนที่ 14 บ้านตะขบ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านตะขบ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย 091-834-2905  
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนองระเวียง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเพชรหนองขาม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนเพชรหนองขาม ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พิมาย 081-730-7196  
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนชุมพวงศึกษา ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมพวงศึกษา รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนชุมพวงศึกษา ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชุมพวง 086-581-9921  
19 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน นากลาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนากลาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สูงเนิน 080-400-3042 https://bit.ly/2OM2qjP 
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดสีคิ้วคณาราม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดสีคิ้วคณาราม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดสีคิ้วคณาราม ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีคิ้ว 0-4441-1124 / 081-070-1963 https://sites.google.com/site/chumchonwatnoisikhiu/tidtx-rea 
21 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปากช่อง 0-4431-8001 / 061-053-7253  
22 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านอุทัยทอง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านอุทัยทอง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านอุทัยทอง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา แก้งสนามนาง 095-612-2179  
23 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วังน่ำเขียว ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอวังน้ำเขียว รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.อำเภอวังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วังน้ำเขียว 087-879-7332  
24 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนวัดจันทนาราม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดจันทนาราม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนวัดจันทนาราม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ลำทะเมนชัย 085-156-9392  
25 โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ หมู่ 14 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย 081-712-1576  
26 พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ วัดบัว พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดบัว มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดบัว ถนนเกษตร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนสูง 0-4437-9138 / 081-967-1455  
27 หอศิลป์ทวี รัชนีกร พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ คุณทวี รัชนีกร เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 203 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 084-958-0984 http://www.facebook.com/taweeartgallery/ 
28 เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ คุณพงษ์ชัย จินดาสุข เอกชน บุคคลธรรมดา บ้านท่าช้าง ซอย 6 หมู่ 6 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปากช่อง n/a http://www.khaoyaiartmuseum.com 
29 พิพิธภัณฑ์โชคชัย ปากช่อง พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ คุณโชคชัย บูลกุล เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 172 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปากช่อง 0-4408-1225-8 http://www.facebook.com/chokchaimuseumpakchong/ 
30 พิพิธภัณฑ์กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4425-7823  
31 พิพิธภัณฑ์กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4424-5436  
32 พิพิธภัณฑ์กำลังเอก พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4435-7958  
33 พิพิธภัณฑ์จากการรบกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4424-5906  
34 พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 2 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4424-5906  
35 พิพิธภัณฑ์ทหารกองพันทหารที่ 22 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม กองพันทหารสื่อสารที่ 22 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4425-8815  
36 พิพิธภัณฑ์หอเกียรติยศ ป.พัน 23 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4435-7133  
37 พิพิธภัณฑ์วัดบัลลังก์ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลตำบลบัลลังก์ รัฐ กระทรวงมหาดไทย วัดบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนไทย 081-139-4993  
38 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านตูม วัดบ้านตูม พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 13 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนไทย n/a  
39 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา พิพิธภัณฑ์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รัฐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4421-6254 http://www.narit.or.th/index.php/nma 
40 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ กม.208 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4441-6983-5 http://www.koratsci.com/index.php 
41 ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ศูนย์การเรียนรู้  ประวัติศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ ๑๑ บ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนคคราชสีมา 30160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนสูง 0-4475-6401 https://goo.gl/UCaUYJ 
42 ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบวงจร ศูนย์การเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐ กระทรวงมหาดไทย อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4421-4334-35 ต่อ 10964-65 https://th-th.facebook.com/peane3learningcenter/ 
43 โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงละคร/โรงมหรสพ  ศิลปะ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 444 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4429-1031 http://www.koratthetre.go.th 
44 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4424-2958 http://www.finearts.go.th/mahavirawongmuseum/ 
45 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พิมาย 0-4447-1167 https://th-th.facebook.com/PhimaiNationalMuseum/ 
46 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนอนันทจินดา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พิมาย 0-4447-1568 https://goo.gl/gbVstb 
47 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 นครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4425-6029 https://www.facebook.com/nltnakhonratchasima/ 
48 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนนิคมลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปากช่อง 0-4499-3550 https://goo.gl/jjeuuC 
49 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิมาย-ทางนาค ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชุมพวง 0-4448-7187 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชน-เฉลิมราชกุมารีอำเภอชุมพวง-1636533836382418/ 
50 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พิมาย 0-4492-8411 http://www.facebook.com/pages/ห้องสมุดประชาชน-เฉลิมราชกุมารี-อำเภอพิมาย/1998397476853934 
51 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 398 หมู่ 2 ถนนทรงศีล ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย 0-4444-1119 / 081-967-1388 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอปักธงชัย-318516615213065/ 
52 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4422-0454  
53 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนนิเวศน์รัตน์ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา แก้งสนามนาง 0-4424-3350 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชน-เฉลิมราชกุมารี-อำเภอแก้งสนามนาง-254552758347580/ 
54 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 12 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4435-5019 https://goo.gl/cuwDXx 
55 สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4493-4647 / 0-4493-4532 http://www.korat.zoothailand.org/ 
56 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนไทย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนไทย 0-4438-1307  
57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 116 - 116/1 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 0-4432-1440 https://bit.ly/2NIf03a 
58 ห้องสมุดประชาชนอำเภอขามทะเลสอ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 20 หมู่ 7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ขามทะเลสอ 0-4433-3334  
59 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสิงสาง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เสิงสาง 0-4444-7228 https://goo.gl/EnQcZx 
60 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 122 ถนนรถไฟ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บัวใหญ่ 0-4446-1801 http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=244 
61 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30305 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 0-4438-7146 http://korat.nfe.go.th/libbualueam/index.php 
62 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีคิ้ว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 17 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีคิ้ว 0-4441-1040  
63 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสูง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนเกษตร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนสูง 0-4437-9029  
64 ห้องสมุดประชาชนอำเภอประทาย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 13 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ประทาย 0-4448-9185 http://korat.nfe.go.th/libprathai/index.php 
65 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนเสรีประชา ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โชคชัย 0-4449-1255 http://korat.nfe.go.th/libchokchai/index.php 
66 ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านขุนทด ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 13 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ด่านขุนทด 0-4420-4028 http://www.facebook.com/saowanee.patthananaweekul.12 
67 ห้องสมุดประชาชนอำเภอจักราช ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนเทศบาล 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา จักราช 0-4439-9021 https://goo.gl/4hmvzT 
68 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยแถลง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนนครราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลนครราชสีมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30210 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ห้วยแถลง 0-4424-3350 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยแถลง-1713521008976647/ 
69 ห้องสมุดประชาชนอำเภอครบุรี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนนคร-เสิงสาง ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี 0-4444-4475-6 http://www.facebook.com/khonburipubliclibrary/ 
70 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนเทศบาล3 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คง 0-4445-9023 http://korat.nfe.go.th/libkhong/ 
71 ห้องสมุดประชาชนอำเภอขามสะแกแสง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ขามสะแกแสง 0-4447-5019 https://goo.gl/62zjUb 
72 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนแดง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนเจนจบทิศ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนแดง 0-4447-5080 http://korat.nfe.go.th/libnondaeng/index.php 
73 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วังน้ำเขียว n/a https://www.facebook.com/profile.php?id=100006828349233 
74 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา หนองบุญมาก 0-4433-0173 https://bit.ly/2wQwLqw 
75 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองยาง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองยาง 0-4422-9068 https://goo.gl/ce8KSH 
76 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเนิน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 11 ถนนยุทธศาสตร์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สูงเนิน 0-4441-9044 http://www.facebook.com/sungnoenlibrary/ 
77 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทะเมนชัย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ลำทะเมนชัย n/a https://www.facebook.com/lamthamenchai.lib 
78 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพารักษ์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 98 หมู่ 14 ถนนโกรกสมอ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เทพารักษ์ 0-4424-3350 http://korat.nfe.go.th/libthepharak/index.php 
79 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีดา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 249 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีดา 0-4430-3171 http://korat.nfe.go.th/libsida/index.php 
80 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวลาย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนหนองแวงขบัวใหญ่ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บัวลาย 089-284-9815 / 087-248-6851 https://goo.gl/NjLscE 
81 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระทองคำ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 301 หมู่ 11 ถนนปะคำขบ้านเหลื่อม ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พระทองคำ 0-4433-7331  
82 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยทราย ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คง 0-4475-6547 https://bit.ly/2Q4aYny 
83 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตู้ปณ. 9 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปากช่อง 086-092-6531  
84 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายประจวบ เสมอกลาง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประจวบ เสมอกลาง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 25 หมู่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนสูง 087-254-4549  
85 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางนรินทร์ เที่ยงสันเทียะ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางนรินทร์ เที่ยงสันเทียะ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 47 หมู่ 6 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พิมาย 084-410-8065  
86 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายชนิด จงสูงเนิน ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายชนิด จงสูงเนิน รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 250 หมู่ 1 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สูงเนิน 085-639-4420  
87 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางอทิตยา คำสิงห์นอก ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางอทิตยา คำสิงห์นอก รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ประทาย 084-825-6596  
88 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายบุญช่วย ทองบ่อ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายบุญช่วย ทองบ่อ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 36 หมู่ 2 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บ้านเหลื่อม 080-798-9457  
89 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางสุณิสา วงษ์ชาลี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสุณิสา วงษ์ชาลี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 259 หมู่ 10 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา แก้งสนามนาง 084-704-2964  
90 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสมชาย เพ็ชรแสน ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมชาย เพ็ชรแสน รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 66 หมู่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนแดง 080-739-8491  
91 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสุดสาคร เฮียงสอน ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสุดสาคร เฮียงสอน รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 62/1 หมู่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีดา 083-385-0629  
92 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายบุญเลิศ ประสิทธิ์นอก รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 31 หมู่ 3 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บัวใหญ่ 080-001-4525  
93 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอรุณ ขันโคกสูง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอรุณ ขันโคกสูง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 081-790-2368  
94 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายศรัณยพงค์ แสงวินาวรกุล ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายศรัณยพงค์ แสงวินาวรกุล รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ครบุรี 081-073-5207  
95 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอรุณ วิฑูรย์พันธ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอรุณ วิฑูรย์พันธ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา จักราช 093-508-6593  
96 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางวิลาวัณย์ แก้วกุลธร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางวิลาวัณย์ แก้วกุลธร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โชคชัย 080-727-8171  
97 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายจันที ประทุมภา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายจันที ประทุมภา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชุมพวง 089-948-4737  
98 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายธีระศักดิ์ ศรีอภัย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายธีระศักดิ์ ศรีอภัย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 36220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ด่านขุนทด 063-236-4590  
99 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โนนไทย 081-264-5943  
100 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายณรงค์ ตราฉิมพลี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายณรงค์ ตราฉิมพลี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย 096-613-8317  
101 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประจวบ คุ้มทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประจวบ คุ้มทรัพย์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปากช่อง 080-160-0149  
102 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวิบูรณ์ สุดจันทึก ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวิบูรณ์ สุดจันทึก รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สีคิ้ว 089-845-4077  
103 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสุบรร อันทินทา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสุบรร อันทินทา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ห้วยแถลง 086-254-0322  
104 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายพงศกร ดอกสันเทียะ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายพงศกร ดอกสันเทียะ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ขามทะเลสอ 089-722-5960  
105 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางกฤษติยา กฤษเชิด ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางกฤษติยา กฤษเชิด รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ขามสะแกแสง 086-252-9098  
106 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เสิงสาง 081-282-7482  
107 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประยูร เกล็ดงูเหลือม ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประยูร เกล็ดงูเหลือม รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30140 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา หนองบุญมาก 087-869-9332  
108 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอินทร์ มูลพิมาย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอินทร์ มูลพิมาย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา วังน้ำเขียว 081-068-6887  
109 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประสิทธิ์ เบื้องกลาง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประสิทธิ เบื้องกลาง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 081-068-6887  
110 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายธารา แต่งพลกรัง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายธารา แต่งพลกรัง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เทพารักษ์ 081-866-4675  
111 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายมณี ทังไธสง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายมณี ทังไธสง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองยาง 087-925-2729  
112 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายเพียว ธรรมปัตโต ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายเพียว ธรรมปัตโต รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ลำทะเมนชัย 089-584-2687  
113 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ ร.ต.อนุรักษ์ คำดี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม ร.ต.อนุรักษ์ คำดี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พระทองคำ 085-763-7445  
114 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายชาย ลุนกำพี้ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายชาย ลุนกำพี้ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บัวลาย 089-943-4428  
115 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประไพ ศิริบุญคุณ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประไพ ศิริบุญคุณ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คง 089-583-9902  
116 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านปักธงชัย ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เลขที่ 68 หมู่ 11 ถนนนิวาสดำเนิน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปักธงชัย 0-4444-1080 https://bit.ly/2LYGQYG 
117 พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกซากช้างโบราณ พิพิธภัณฑ์  ธรรมชาติวิทยา เทศบาลตำบลท่าช้าง รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนเพชรมาตุคลา ติดกับที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 0-4432-1422  
118 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลสัมฤทธิ์ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รัฐ กระทรวงมหาดไทย บ้านสัมฤทธิ์ตะวันออก หมู่ 1 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา พิมาย 081-070-9592  
119 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ชั้น 2 อาคาร 10 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4400-9009 http://www.koratmuseum.com/ 
120 อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษากองทัพภาคที่ 2 ห้องสมุด  ทั่วไป กองทัพบก รัฐ กระทรวงกลาโหม เลขที่ 1318/56 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4425-5530 https://th-th.facebook.com/SRParkSuranaree 
121 อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลนครนครราชสีมา รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 130 ถนนพลแสน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4424-2558 https://th-th.facebook.com/TK-Square-Korat-105812589628516/ 
122 โครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม จ.นครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา คง n/a http://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/northeast/757-2009-12-09-13-04-41.html 
123 ศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารสื่อสารที่ 22 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ ค่ายสุรนารี รัฐ กระทรวงกลาโหม ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 0-4425-5530 ต่อ 22143 http://bsignal22.blogspot.com/