แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 บ้านพระพิทักษ์ชินประชา พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ คุณประชา ตัณฑวณิช เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 98 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 081-719-6578  
2 พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา บริษัท เพอรานากัน กรุ๊ป จำกัด เอกชน บริษัทจำกัด เลขที่ 124/1 หมู่ 1 ถนนเทพกษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ใต้ ภูเก็ต ถลาง 092-224-4574 http://peranakanphuketmuseum.com/ 
3 พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลเมืองกะทู้ รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 45 หมู่ 5 ถนนกะทู้-เกาะแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 ใต้ ภูเก็ต กะทู้ 0-7651-0115 https://www.facebook.com/Phuketmining/ 
4 Tiger Kingdom Phuket สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เอกชน บริษัทจำกัด เลขที่ 118/88 หมู่ 7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 ใต้ ภูเก็ต กะทู้ 0-7632-3311 https://www.tigerkingdom.com/phuket 
5 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลป่าคลอก พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลตำบลป่าคลอก รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 98/3 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140 ใต้ ภูเก็ต ถลาง 0-7652-9835  
6 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจารย์เลียบ ชนะศึก พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลตำบลเทพกษัตรีย์ รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านเหรียง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ใต้ ภูเก็ต ถลาง 083-647-2555 https://www.facebook.com/129M3TthephKrasatriXthlang/ 
7 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลกะรน ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลตำบลกะรน รัฐ กระทรวงมหาดไทย ซอย 22 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต n/a https://www.facebook.com/karon.book 
8 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลวิชิต ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลตำบลวิชิต รัฐ กระทรวงมหาดไทย สวนศรีภูวนาถ ถนนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7652-5065 https://goo.gl/j2Dnnv 
9 หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเขาโต๊ะแซะ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 09 2565 8442 www.culture.go.th/culture_th/culturemap/index.php?action=listdistrict&pid=83&did=83000&pnum=7#mapdetail 
10 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 217 หมู่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ใต้ ภูเก็ต ถลาง 0 7637 9895-7 www.virtualmuseum.finearts.go.th/thalang/index.php/th/ 
11 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถนนมนตรี ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7622-4883  
12 พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล (Reference Collection) พิพิธภัณฑ์  ธรรมชาติวิทยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0 7639 1128 https://dmcrth.dmcr.go.th/ReferenceCollection/ 
13 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0 7639 1126 www.phuketaquarium.org 
14 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงแรมถาวร พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ บริษัท ติลก จำกัด เอกชน บริษัทจำกัด โรงแรมถาวร เลขที่ 74 ถนนรัษฏา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7621-1333-5  
15 พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย พิพิธภัณฑ์  ธรรมชาติวิทยา บริษัท ภูเก็ต ซีเชลล์ จำกัด เอกชน บริษัทจำกัด เลขที่ 12/2 หมู่ 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7661-3777  
16 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1 ถนนหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 ใต้ ภูเก็ต กะทู้ 0-7634-4222 https://th-th.facebook.com/libraryPatong/ 
17 พิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ คุณไชยยุทธ ปิ่นประดับ เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 35 หมู่ 2 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 ใต้ ภูเก็ต กะทู้ 081-956-4744  
18 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านในยา เลขที่ 89/1 หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140  ใต้ ภูเก็ต ถลาง 0 7632 8226, 0 7632 7152 http://nps.dnp.go.th/ 
19 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดภูเก็ต ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7621-2465 http://www.facebook.com/profile.php?id=100008248714068 
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนเทพกษัตรี ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140 ใต้ ภูเก็ต ถลาง 0-7631-1273 https://th-th.facebook.com/ThalangLibrary/ 
21 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 80 หมู่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 ใต้ ภูเก็ต กะทู้ 0-7632-2204 https://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้-1526665474321956/ 
22 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ใต้ ภูเก็ต ถลาง n/a  
23 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวิชิต ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 54/7 หมู่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7652-5100ต่อ160-166  
24 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน รัฐ กระทรวงมหาดไทย ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต n/a  
25 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต ห้องสมุด  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต รัฐ กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต (ตรงข้ามสวนศรีภูวนาถ) เลขที่ 54/1 หมู่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7652-5065  
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสัญญา หิรัญวดี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสัญญา หิรัญวดี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 089-868-4144  
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายเสรี อุดมลาภ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายเสรี อุดมลาภ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ใต้ ภูเก็ต ถลาง 081-979-3658  
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายณัฐพงศ์ สาริยา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายณัฐพงศ์ สาริยา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 ใต้ ภูเก็ต กะทู้ 082-281-2937  
29 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวงบ้านเคียน กศน. อำเภอถลาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอถลาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ใต้ ภูเก็ต ถลาง n/a  
30 อุทยานการเรียนรู้ CU Phuket Knowledge Park ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลตำบลรัษฎา รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 68/901 หมู่ 7 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7633-8555 https://th-th.facebook.com/cupkpark/ 
31 อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลนครภูเก็ต รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7621-2465 https://bit.ly/2MNAJdB 
32 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ มูลนิธิกุศลสงเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ เลขที่ 28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0-7621-1224 http://thaihuamuseum.com/ 
33 โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าครองชีพ จ.ภูเก็ต ศูนย์การเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานอิสระ ไม่สังกัดส่วนราชการ กระทรวงหรือหน่วยงาน หมู่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 ใต้ ภูเก็ต ถลาง 0-7632-1461 http://km.rdpb.go.th/Project/View/8265 
34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชา รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ใต้ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต 0 7639 1128 https://dmcrth.dmcr.go.th/pmbc/