แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดโพธิการาม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 089-969-6359 https://bit.ly/2lnlZ5g 
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดคูเมือง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดคูเมือง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 088-066-0069  
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการกุศลวัดกลาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนการกุศลวัดกลาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 081-060-1662  
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลชัยวารี ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลชัยวารี รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมู่ 2 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย 0-4356-7404 https://bit.ly/2JkkP8P 
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดวารีกุฎาราม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดวารีกุฎาราม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดวารีกุฎวารี ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทราย 088-729-7604  
6 พิพิธภัณฑ์เกวียน วัดบ้านโหรา พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดบ้านโหรา มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 080-419-9664  
7 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าม่วง ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ชุมชนท่าม่วง เอกชน ชุมชน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 089-940-9002  
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนเมืองเกษ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดสระเกษ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดสระเกษ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 086-131-0605 https://www.facebook.com/DigitalMuangkate/ 
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองแวง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล แวง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 096-085-4184  
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลอำเภอจตุรพักตรพิมาน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 081-057-3380  
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเมืองน้อย ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 0-4350-1853 / 089-417-2428  
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านนาสีใส ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนาสีใส รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านนาสีใส ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทอง 081-873-3150 https://bit.ly/2x8QeTB 
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบัวคำ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย 084-393-6337 https://0tvecom.blogspot.com/2017/10/ict_18.html 
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเปลือยใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.วัดบ้านเปลือยใหญ่ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์การเรียนชุมชนวัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 096-240-9695  
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านท่าสะแบง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดท่าสะแบง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 0-4355-1618 / 088-322-3380  
16 พิพิธภัณฑ์กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 1 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม ค่ายประเสริฐสงคราม เลขที่ 235 หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 0-4351-1300   
17 พิพิธภัณฑ์ทหาร กองพลทหารราบที่ 6 (พิพิธภัณฑ์ทหาร พล.ร.6) พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) รัฐ กระทรวงกลาโหม ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 0-4456-3050 ต่อ 25515 http://www.6thinfdiv.org/ 
18 ห้องสมุดเทศบาลตำบลเมืองสรวง ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลตำบลเมืองสรวง รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 99 หมู่4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 0-4359-7069  
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 32 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท เทศบาลบ้านนิเวศน์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 0-4356-9340 http://www.roietsci.com/ 
20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 0-4351-4456 https://goo.gl/xc16sW 
21 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนเมืองพระ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด จังหาร 0-4350-7107 https://goo.gl/69FuXY 
22 สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่ สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลผาย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด หนองพอก 088-573-3374 http://www.facebook.com/สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่-203581333039283/ 
23 สวนรุกขชาติดงมะอี่ สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 312 หมู่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด หนองพอก 092-138-6553 / 081-380-6510  
24 สวนรุกขชาติดอนหัวนาค สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 0-4358-9015  
25 สวนรุกขชาติโพนทราย สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนโยธาธิการ รอ.2008 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทราย 085-060-8471  
26 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 0-4351-6905 http://www.facebook.com/roiet.plibrary/ 
27 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสมเด็จ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 10 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 0-4350-8122 https://goo.gl/PmdWKL 
28 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนทอง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนกำเนิดเพชร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทอง 0-4357-2219 http://roiet.nfe.go.th:1234/4613lib/?name=news2&file=readnews&id=38 
29 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสลภูมิ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 061-250-3771 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสลภูมิ-206761849704991/ 
30 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฮี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 2 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด หนองฮี 087-224-4414 http://roiet.nfe.go.th:1234/4623lib/index.php 
31 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 0-4358-1639 https://goo.gl/YT7GNk 
32 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงขวัญ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนร้อยเอ็ด-โพธิ์ชัย ตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 0-4350-9256 http://roiet.nfe.go.th:1234/4622lib/index.php?name=news1&category=3 
33 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรวิสัย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 0-4358-9381 https://goo.gl/PEUGkv 
34 ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 0-4359-9283 https://goo.gl/QwG7kB 
35 ห้องสมุดประชาชนอำเภอธวัชบุรี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 2 ถนนร้อยเอ็ด-ยโสธร ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 0-4356-9225 / 0-4356-9228 https://www.facebook.com/HxngSmudPrachachnXaphexThwachburi/ 
36 ห้องสมุดประชาชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 0-4356-1118 https://goo.gl/UziDbM 
37 ห้องสมุดประชาชนอำเภอประทุมรัตต์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 0-4358-7124 https://goo.gl/TaV8z8 
38 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองสรวง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 0-4359-7284 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองสรวง-344160768970372/ 
39 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ชัย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 22 ถนนจรจำรูญ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย 0-4356-7122 https://www.facebook.com/HxngSmudPrachachnXaphexPhothichay/ 
40 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนทราย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ เลขที่ 69 หมู่ 9 ถนนประชาสุขสันต์ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทราย 0-4359-5123 https://goo.gl/Vve2pt 
41 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมยวดี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 6 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมยวดี 0-4357-7011 http://roiet.nfe.go.th:1234/4620lib/index.php?name=news1&file=readnews&id=38 
42 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองพอก ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 10 ถนนทรงบาดาล ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด หนองพอก 0-4357-9471 http://www.facebook.com/profile.php?id=100004891783498 
43 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเขาหลวง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 7 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 0-4355-7136 http://roiet.nfe.go.th:1234/4624lib/index.php?name=news1&file=readnews&id=40 
44 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 165 หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 093-053-5456  
45 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายแสวง มะโนลัย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายแสวง มะโนลัย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 98 หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 087-321-6806  
46 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 94 หมู่ 4 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี 086-226-3701  
47 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายช่วย สาสุข ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายช่วย สาสุข รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 14 หมู่ 12 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ 086-128-6819  
48 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายวิชัย ทวินันท์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวิชัย ทวินันท์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 83 หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 063-194-1494  
49 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางบุญเลิศ เชื้อจิตร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางบุญเลิศ เชื้อจิตร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 102 หมู่ 3 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทราย 062-149-3775  
50 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายหนูทัศน์ กำแพง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายหนูทัศน์ กำแพง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ 081-048-2497  
51 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายประเสริฐ แสนสง่า ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประเสริฐ แสนสง่า รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 93 หมู่ 3 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด จังหาร 093-325-8413  
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายอุทัย จันทะโมสร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอุทัย จันทะโมสร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 22 หมู่ 4 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด หนองฮี 098-218-2402  
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายเอกณรงค์ ชื่นมณี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายเอกณรงค์ ชื่นมณี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ 084-549-5913  
54 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสุเทพ แสนเสนา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสุเทพ แสนเสนา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน 092-264-5948  
55 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายถนอม เหล็กศรี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายถนอม เหล็กศรี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด พนมไพร 087-250-2347  
56 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวิศิษฐ์ แสนบัวโพธิ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวิศิษฐ์ แสนบัวโพธิ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย 085-738-9801  
57 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประสิทธิ์ ศรีชัย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประสิทธิ์ ศรีชัย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด โพนทอง 096-642-4026  
58 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายนิคม หงษ์ทอง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายนิคม หงษ์ทอง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด หนองพอก 096-679-7295  
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสุพจน์ ไชยธรรม ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสุพจน์ ไชยธรรม รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ 080-199-2280  
60 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางอำพร บุญพินิจ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางอำพร บุญพินิจ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมยวดี n/a  
61 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายพรชัย ธราวุธ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายพรชัย ธราวุธ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 086-224-6856  
62 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประเชิญ กรวิรัตน์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประเชิญ กรวิรัตน์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ 083-678-0275  
63 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอำพร วรรณโชติ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอำพร วรรณโชติ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง 081-056-8457  
64 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขวาชี ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ รัฐ กระทรวงมหาดไทย ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด จังหาร n/a  
65 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองแวง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย 096-085-4184  
66 ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 0-4351-1286 https://bit.ly/2JPHbj2 
67 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ห้องสมุด  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 0-4351-6716 https://th-th.facebook.com/tkparkroiet/