แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ คุณมานิตย์ วรฉัตร เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 24/2 หมู่ 9 ซอยบ้านท่าเจริญ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 เหนือ ลำปาง งาว 081-030-4017 https://bit.ly/2JSGv8d 
2 พิพิธภัณฑ์บ้านเสานัก พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ คุณพิมพ์จักร ชิวารักษ์ เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 6 ถนนราษฏร์วัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5422-7653 https://th-th.facebook.com/BaanSaoNak/ 
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 เหนือ ลำปาง แม่เมาะ 093-136-2705  
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหมาก ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดบ้านหมากหมู่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 084-610-4602  
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนไร่พัฒนา ตำบลพิชัย ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 444 หมู่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5431-5742  
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่สัน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมู่ 6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 เหนือ ลำปาง ห้างฉัตร 0-5434-3080  
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลสบปราบ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอสบปราบ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 94 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 เหนือ ลำปาง สบปราบ 0-5429-6261  
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเกาะคา ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลเกาะคา รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 399 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 0-5428-1066 http://ftiebusiness.com/shop4/home.php?uid=41108 
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 539 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 เหนือ ลำปาง แจ้ห่ม 0-5427-1001  
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่เมาะ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสถิติจังหวัด รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 เหนือ ลำปาง แม่เมาะ 0-5426-6179  
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดสบลืน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดสบลืน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 1 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 เหนือ ลำปาง วังเหนือ 086-194-3459  
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเสริมงาม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลเสริมงาม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 เหนือ ลำปาง เสริมงาม 086-179-7163  
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลล้อมแรด ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลล้อมแรด รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สวนสาธรณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 เหนือ ลำปาง เถิน 080-130-3196  
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลผาปัง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผาปังวิทยา รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนผาปังวิทยา ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180 เหนือ ลำปาง แม่พริก 0-5483-7033 / 098-750-5895  
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่ทะ บ้านท่าแหน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลแม่ทะ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลตำบลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 เหนือ ลำปาง แม่ทะ 091-069-1607  
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลน้ำโจ้ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลน้ำโจ้ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 เหนือ ลำปาง แม่ทะ 087-726-7954  
17 ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รัฐ กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม) ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง n/a  
18 พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 081-883-1070  
19 ศูนย์อนุรักษ์โบราณวัตถุวัดปงสนุกเหนือ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดปงสนุก มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดปงสนุก เลขที่ 60 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 087-115-1095  
20 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านนางอย พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดนางอย มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดนางอย เลขที่ 121 หมู่ 10 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 เหนือ ลำปาง เสริมงาม 086-185-8449  
21 พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิง พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุจอมปิง มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดพระธาตุจอมปิง หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 085-715-0397  
22 พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) รัฐ กระทรวงกลาโหม มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000  เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5422-5941-6  
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100  เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5423-0855 ต่อ 16 https://goo.gl/jQ6Fg8 
24 พิพิธภัณฑ์วัดสันตินิคม พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 142 หมู่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 0-5422-8763  
25 พิพิธภัณฑสถานเขลางค์นคร พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เลขที่ 268 หมู่ 2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 089-262-7416  
26 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวี พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา คุณสมคิด อินตะ เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 084-803-3654 / 0-5436-2724 https://bit.ly/2OJMKgW 
27 พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ บริษัท พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จำกัด เอกชน บริษัทจำกัด เลขที่ 32 ถนนวัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 061-273-3344  
28 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง พิพิธภัณฑ์  ธรรมชาติวิทยา สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 (ลำปาง) กรมทรัพยากรธรณี รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 283 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 0 5428 2049 www.dmr.go.th 
29 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดลำปาง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5421-7022 http://www.facebook.com/LapangLib/ 
30 ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 เหนือ ลำปาง งาว 0-5426-1546 https://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว-1396121380676440/ 
31 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 136 หมู่ 3 ถนน ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 เหนือ ลำปาง แจ้ห่ม 0-5427-1222 http://www.nfechaehom.com/5104lib/ 
32 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนลำปาง-กรุงเทพ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 0-5428-2355 http://nfekokha.org/5102lib/index.php 
33 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 467 หมู่ 4 ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 เหนือ ลำปาง วังเหนือ 0-5427-9005 https://th-th.facebook.com/PublicLibrary5110/ 
34 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอนาแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 เหนือ ลำปาง แม่ทะ 0-5433-1551 https://th-th.facebook.com/maethalibrary/ 
35 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนเถินบุรี ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 เหนือ ลำปาง เถิน 0-5429-2344 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003118848078 
36 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 52/1 หมู่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 เหนือ ลำปาง สบปราบ 0-5429-6430 https://th-th.facebook.com/sobprablib/ 
37 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 1 ถนน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180 เหนือ ลำปาง แม่พริก 0-5429-9339 https://goo.gl/gQDqDW 
38 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนจามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 เหนือ ลำปาง ห้างฉัตร 0-5426-9432 http://www.nfehangchat.com/library5113/ 
39 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 เหนือ ลำปาง เสริมงาม 0-5428-6126 https://th-th.facebook.com/soemngam.library/ 
40 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 8 ถนนลำปาง-แม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ลำปาง 52220 เหนือ ลำปาง แม่เมาะ 0-5433-0720 https://goo.gl/cmLz9L 
41 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 331 หมู่ 4 ถนนเทศบาลเมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 เหนือ ลำปาง เมืองปาน 0-5427-6106  
42 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนปงสนก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5423-0592  
43 ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย กม. 28-29 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 เหนือ ลำปาง ห้างฉัตร 0-54829-322 http://www.thailandelephant.org/th/auditorium.php 
44 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงพลังงาน เลขที่ 801 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 เหนือ ลำปาง แม่เมาะ 0 5425 4930 www.egat.co.th/learningcenter/maemohmine/ 
45 ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 621 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 0-5423-7663 https://www.facebook.com/sciencecenter.lp.pao 
46 อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (LK Park) ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลนครลำปาง รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5421-7149  
47 พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลนครลำปาง รัฐ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000  เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0-5423-7237 https://goo.gl/36VWUq 
48 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ หมู่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 เหนือ ลำปาง เสริมงาม 0-5422-5941 ต่อ 72318 http://www.artsofthekingdom.com/th/index.php?page=history 
49 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ ลำปาง ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ หมู่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 เหนือ ลำปาง เมืองปาน 0-5482-3138  
50 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านสองแควเหนือ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ เทศบาลตำบลนาแก้ว รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 189 หมู่ 1 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 086-920-2475  
51 พิพิธภัณฑสถานโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เลขที่ 371 หมู่ 10 ถนนแจ้ห่ม-วังเหนือ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 เหนือ ลำปาง แจ้ห่ม 0-5427-1397-9  
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางดวงดาว กูริโอโสไนอาเรตตี้ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางดวงดาว กูริโอโสไนอาเรตตี้ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 164 หมู่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 เหนือ ลำปาง แม่ทะ 081-724-3581  
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายเนตร ใจเที่ยง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายเนตร ใจเที่ยง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 482 หมู่ 6 ตำบลปกยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 เหนือ ลำปาง ห้างฉัตร 081-950-3005  
54 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 46 หมู่ 5 ตำบลสบปาด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 เหนือ ลำปาง แม่เมาะ 093-536-6146  
55 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายหลุย กันทิยะ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายหลุย กันทิยะ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 56 หมู่ 1 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 เหนือ ลำปาง สบปราบ 086-114-7550  
56 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 321 หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180 เหนือ ลำปาง แม่พริก 098-747-5194  
57 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางสุรีย์รัตน์ ขัติยะ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสุรีย์รัตน์ ขัติยะ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 34 หมู่ 9 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 เหนือ ลำปาง เถิน 081-724-5306  
58 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสมบูรณ์ จังกา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมบูรณ์ จังกา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 198 หมู่ 11 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 เหนือ ลำปาง เมืองปาน 089-855-4438  
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายนำลภ มุณีแก้ว ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายนำลภ มุณีแก้ว รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 289 หมู่ 2 ตำบลศาลาไชย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา n/a  
60 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240 เหนือ ลำปาง เมืองปาน 0-5438-0000  
61 อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 6 บ้านนาไม้แดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170  เหนือ ลำปาง สบปราบ 081-951-3624  
62 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 เหนือ ลำปาง งาว 0-5422-0364  
63 อุทยานแห่งชาติแม่วะ อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230  เหนือ ลำปาง เถิน 0-5438-0504  
64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอาคม มีเมล์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอาคม มีเมล์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 เหนือ ลำปาง วังเหนือ 062-424-8765  
65 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางสาวสิริน ชะเอมเทศ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสาวสิริน ชะเอมเทศ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลวัแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 เหนือ ลำปาง แจ้ห่ม 081-888-6079  
66 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายกฤษณะ สิทธิหาญ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายกฤษณะ สิทธิหาญ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 084-042-9847  
67 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ น.ส.รังษิยา แสงสุกวาว ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม น.ส.รังษิยา แสงสุกวาว รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 เหนือ ลำปาง งาว 081-725-0040  
68 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายเอกดนัย ใจกันทา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายเอกดนัย ใจกันทา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 เหนือ ลำปาง เสริมงาม 080-673-9458  
69 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอำนวย พงษ์หนู ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอำนวย พงษ์หนู รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลศาลาชัย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130 เหนือ ลำปาง เกาะคา 089-493-2463  
70 มุมอ่านบ้านแม่พรทิพย์ (บ้านหนังสือชุมชนบ้านสบฟ้า กศน. แจ้ห่ม) ห้องสมุด  ทั่วไป กศน. แจ้ห่ม รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหัวดลำปาง 52120 เหนือ ลำปาง แจ้ห่ม n/a  
71 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านศรีดอนชัย เอกชน ชุมชน บ้านศรีดอนชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง n/a  
72 อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม n/a เหนือ ลำปาง n/a  
73 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ เลขที่ 140 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง 0 5482 9734-5 www.northernwomencenter.go.th/ 
74 ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จังหวัดลำปาง (บ้านแมลงลำปาง) ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านหวด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 เหนือ ลำปาง งาว www.dnp.go.th/FOREMIC/NForemic/Indext.asp