แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดห้วยก้าน มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดห้วยกาน เลขที่ 235 หมู่ 1 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง 087-178-9262  
2 บ้านมณีทอง ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา คุณยงยุทธ เกษมส่งสุข เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 157 หมู่ 1 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง 0-5355-0121  
3 หอศิลป์บ้านบัวแก้ว พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ คุณจรูญ บุญสวน เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 33/2 หมู่ 10 ถนนลำพูน-เชียงใหม่ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 0-5351-0739 / 087-110-7174 https://www.facebook.com/buakaew.artgallery 
4 พิพิธภัณฑ์วัดป่าซางงาม พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดป่าซางงาม มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด เลขที่ 239 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 เหนือ ลำพูน ป่าซาง 0-5352-1056  
5 พิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทตากผ้า พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดพระพุทธบาทตากผ้า มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดพระพุทธบาทตากผ้า หมู่ 6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 เหนือ ลำพูน ป่าซาง 0-5357-2961  
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลทุ่งหัวช้าง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 190/7 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 เหนือ ลำพูน ทุ่งหัวช้าง 0-5397-5040-17  
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านแม่ลาน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแม่ลาน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 เหนือ ลำพูน ลี้ 084-333-2265  
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลทากาศ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลทากาศ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 เหนือ ลำพูน แม่ทา 0-5357-4111  
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลริมปิง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลริมปิง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 999 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 0-5350-0984  
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลเมืองลำพูน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 27 ถนนเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 0-5351-1013  
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลหนองช้างคืน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 081-603-1866 https://www.facebook.com/ksn.nongchangkhuen.nfe/ 
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลมะเขือแจ้ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโสภณวิทยา รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 082-171-8914  
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลทาปลาดุก ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลทาปลาดุก รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลตำบลทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 เหนือ ลำพูน แม่ทา 0-5350-7552  
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดบ้านโฮ่งหลวง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดบ้านโฮ่งหลวง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง 085-035-2380  
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนตำบลนาทราย ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.ตำบลนาทราย รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บ้านเด่นยางมูล ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 เหนือ ลำพูน ลี้ 086-659-4066  
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลห้วยยาบ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านห้วยไซ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 เหนือ ลำพูน บ้านธิ 0-5398-4861 / 081-993-3173  
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลวังผาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 เหนือ ลำพูน เวียงหนองล่อง 080-859-8750 http://www.facebook.com/WangpangICT/ 
18 พิพิธภัณฑ์บริขารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดบ้านปาง มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 เหนือ ลำพูน ลี้ 081-022-4881 http://www.krubasrivichai.com/ 
19 พิพิธภัณฑ์วัดบ้านหลุก พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดบ้านหลุก มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดบ้านหลุก เลขที่ 163 หมู่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 086-115-3590  
20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 122 ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 0-5351-1186  http://www.finearts.go.th/hariphunchaimuseum/ 
21 พิพิธภัณฑ์มิกกี้เมาส์ พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ คุณนเรนทร์ ปัญญาภู เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 101/1 ถนนสันเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 084-611-2250  
22 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 0-5356-2608 https://goo.gl/csN2nN 
23 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 450 หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 เหนือ ลำพูน ลี้ 0-5397-9484 https://www.facebook.com/librarylee 
24 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 412 หมู่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 เหนือ ลำพูน เวียงหนองล่อง 0-5350-5007 http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=623 
25 ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าซาง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 237 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 เหนือ ลำพูน ป่าซาง 0-5355-7217 https://th-th.facebook.com/libpasang/ 
26 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโฮ่ง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 130/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง 0-5355-0400  
27 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 250/6 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 เหนือ ลำพูน แม่ทา 0-5397-6291 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชน-อำเภอแม่ทา-จังหวัดลำพูน-610114585696281/ 
28 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนสันป่าฝ้าย-บ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 เหนือ ลำพูน บ้านธิ 0-5350-1701 https://goo.gl/oJ2G5h 
29 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 เหนือ ลำพูน ทุ่งหัวช้าง 0-5397-5174 https://goo.gl/F2nyU4 
30 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 เหนือ ลำพูน แม่ทา 0-5354-6335  
31 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 81 หมู่ 6 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 เหนือ ลำพูน ลี้ 0-5351-8060  
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ ร.ต.อ.วิสูตร กันไชยสัก ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม ร.ต.อ.วิสูตร กันไชยสัก รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 081-980-1100  
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายดำรงค์ จินะกาศ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายดำรงค์ จินะกาศ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 เหนือ ลำพูน แม่ทา 081-724-7327  
34 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประวิน ปาตีคำ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประวิน ปาตีคำ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง 086-180-9778  
35 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบนายจันทร์ วงค์เรือง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายจันทร์ วงค์เรือง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 เหนือ ลำพูน ลี้ 097-963-3024  
36 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายชวลิต ศรีวิจี๋ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายชวลิต ศรีวิจี๋ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 เหนือ ลำพูน ทุ่งหัวช้าง 093-045-6334  
37 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายไพฑูรย์ คำสุข ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายไพฑูรย์ คำสุข รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 เหนือ ลำพูน ป่าซาง 083-318-1364  
38 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ รตท.ถวัลย์ สวัสดิ์จิตต์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม รตท.ถวัลย์ สวัสดิ์จิตต์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 เหนือ ลำพูน บ้านธิ 082-388-3262  
39 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายนิโรจน์ แสนไชย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายนิโรจน์ แสนไชย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 เหนือ ลำพูน เวียงหนองล่อง 087-188-0816  
40 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 6 บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 เหนือ ลำพูน แม่ทา n/a  
41 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน 0-5353-5303  
42 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดพระธาตุห้าดวง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดพระธาตุห้าดวง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 30/1 หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 เหนือ ลำพูน ลี้ n/a