แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลอากาศอำนวย รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 220/1 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร อากาศอำนวย 0-4279-8432  
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเหล่าโพนค้อ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลเหล่าโพนค้อ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 83 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 0-4270-4950  
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอพรรณานิคม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอพรรณานิคม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.อำเภอพรรณานิคม ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร พรรณานิคม 0-4277-9251 / 085-745-0983  
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลปลาโหล รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วาริชภูมิ 0-4216-5214 / 091-862-9827  
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบงใต้ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบงบงใต้ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบงบงใต้ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน 0-4270-4834 / 087-966-4005  
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน 086-220-0490  
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคราะห์ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฏร์สงเคราะห์ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 0-4217-0212 / 093-103-1438  
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอโพนนาแก้ว ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอโพนนาแก้ว รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษษตามอัธยาศัยอำเภอโพนนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โพนนาแก้ว 0-4270-7038 / 098-585-8482 https://bit.ly/2p1Trjq 
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภูพาน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.ภูพาน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยศัยอำเภอภูพาน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ภูพาน 093-320-8468  
10 พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้ม-ป้าไท้ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลตำบลหนองขอบ รัฐ กระทรวงมหาดไทย บ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 083-562-2354  
11 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 134 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เจริญศิลป์ n/a  
12 ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้อำเภอกุสุมาลย์ ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา สำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุสุมาลย์ 0-4276-9052 / 0-4276-9318  
13 สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 3 (สกลนคร) กรมประมง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 3 (สกลนคร) เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 0 4271 1447 www.fisheries.go.th/if-sakhon/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=55 
14 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 91 หมู่ 2 ตำบลหนองโขน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 086-218-9839 http://www.facebook.com/oly.olyka.73 
15 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนสามพังโคน-วานร ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วานรนิวาส 0-4279-1340 https://goo.gl/a3GFKG 
16 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1018 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน 0-4272-1633 https://goo.gl/97cDLH 
17 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนวาริช-บังโคน ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 41150 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วาริชภูมิ 0-4271-1629 http://www.facebook.com/pages/biz/ห้องสมุดประชาชน-เฉลิมราชกุมารี-อำเภอวาริชภูมิ-149129848626970/ 
18 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสกลนคร ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 0-4271-1629  
19 ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ศูนย์การเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุดบาก n/a www.bedo.or.th 
20 พิพิธภัณฑ์ภูพาน พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รัฐ กระทรวงมหาดไทย หลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ถนนเปรมปรีดา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 0-4271-4853 https://www.facebook.com/ppms.sakhon 
21 ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนเปรมปรีดา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 0-4271-1323  
22 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เจริญศิลป์ 0-4270-9211 https://goo.gl/UCX8sX 
23 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสว่างแดนดิน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน 0-4272-1633 http://www.facebook.com/profile.php?id=100022495890994 
24 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวานรนิวาส ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพังโคน-วานร ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วานรนิวาส 0-4279-1052 https://goo.gl/DQvh6c 
25 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรรณานิคม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร พรรณานิคม 0-4277-9126 http://www.facebook.com/pannanikomsakolnakhon2561/ 
26 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านม่วง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร บ้านม่วง 0-4279-4202 https://goo.gl/BQ9xL5 
27 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วาริชภูมิ 0-4278-1241 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ-471811386534581/ 
28 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานอิสระ ไม่สังกัดส่วนราชการ กระทรวงหรือหน่วยงาน บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 0-4274-7458-9 / 0-4271-2975  
29 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ เลขที่ 79 หมู่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เจริญศิลป์ 0-4270-9162 https://th-th.facebook.com/BankhutnakhamSAC/ 
30 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพังโคน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร พังโคน 0-4277-1194 https://goo.gl/aygsWN 
31 ห้องสมุดประชาชนอำเภออากาศอำนวย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ ถนนไทยพาณิชย์ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร อากาศอำนวย 0-4279-9332 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภออากาศอำนวย-จังหวัดสกลนคร-1540589182846112/ 
32 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดบาก ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุดบาก 0-4278-4043 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดบาก-2059217350969451/ 
33 ห้องสมุดประชาชนอำเภอส่องดาว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ส่องดาว 0-4278-6034 http://www.facebook.com/songdaopubliclibrary/ 
34 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้า ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร คำตากล้า 0-4279-6110 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้า-1819616275013217/ 
35 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเต่างอย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ บ้านพุงสามัคคี หมู่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เต่างอย 0-4276-1020 https://goo.gl/SHnrEH 
36 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนนาแก้ว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โพนนาแก้ว 0-4270-7038 https://goo.gl/oEfrgw 
37 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุสุมาลย์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 187 หมู่ 11 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุสุมาลย์ 0-4276-9167 https://goo.gl/qeJKYq 
38 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 175 หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นิคมน้ำอูน 0-4278-9027  
39 ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูพาน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 279 ถนนสกล-กาฬสินธ์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ภูพาน 0-4270-8177  
40 อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เต่างอย 0-4298-1057  
41 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ส่องดาว 0-4272-6615  
42 อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 0-4270-3044  
43 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางบังออน ไชยเสนา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางบังออน ไชยเสนา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 28 หมู่ 4 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 085-744-4430  
44 พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดกลางศรีเชียงใหม่ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด บ้านท่าวัดใต้ หมู่ 9 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 089-186-6614  
45 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายศักดานุภาพ โถแก้วเขียว ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายศักดานุภาพ โถแก้วเขียว รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 45 หมู่ 19 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุดบาก 064-724-3478  
46 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสำราญ โนสา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสำราญ โนสา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 93 หมู่ 4 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ส่องดาว 083-355-6653  
47 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 39/1 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นิคมน้ำอูน n/a  
48 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายโยธิน จันทร์ชัยภูมิ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายโยธิน จันทร์ชัยภูมิ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 117 หมู่ 15 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร คำตากล้า n/a  
49 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 หมู่ 11 หมู่ ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร 0-4274-4009 http://ilac.snru.ac.th/th/ 
50 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางบุปผา โมราษฎร์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางบุปผา โมราษฎร์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร อากาศอำนวย 081-369-1512  
51 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายทองปาน พิมพานิชย์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายทองปาน พิมพานิชย์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร พรรณานิคม 080-196-9410  
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอินตา กันยาลือ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายอินตา กันยาลือ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน 084-950-3143  
53 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมคิด ศีรลาวงค์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมคิด ศีรลาวงค์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วาริชภูมิ 089-277-3832  
54 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางหทัยทิพย์ จารุสาร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางหทัยทิพย์ จารุสาร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุสุมาลย์ 085-450-5619  
55 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางอรุณี ศรีวรสาร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางอรุณี ศรีวรสาร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วานรนิวาส 087-948-2585  
56 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวันชัย พรมหมอก ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวันชัย พรมหมอก รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร บ้านม่วง 083-329-2289  
57 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางจินตนา นามพันเมือง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางจินตนา นามพันเมือง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร คำตากล้า 093-329-1378  
58 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายบุญมา ยาษาไชย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายบุญมา ยาษาไชย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เต่างอย 098-218-8389  
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายยักษ์สิทธิ์ ยางธิสาร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายยักษ์สิทธิ์ ยางธิสาร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 083-351-9963  
60 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางประพิศ ทองคำ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางประพิศ ทองคำ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โพนนาแก้ว 084-792-2918  
61 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมชาย ทองดีนอก ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมชาย ทองดีนอก รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ภูพาน 087-215-3302  
62 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านขุนเจริญ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบ้านขุนเจริญ เอกชน ชุมชน บ้านขุนเจริญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วานรนิวาส n/a  
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 18 ตาลโขบรุ่งอรุณ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ n/a