แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ วัดพะโคะ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดพะโคะ เลขที่ 60 หมู่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ใต้ สงขลา สทิงพระ 082-431-2716 https://bit.ly/2JKu7eK 
2 พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา คุณจักรพัฒน์ ไชยรัตน์ เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 3/3 หมู่ 1 บ้านจอมหรำ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 ใต้ สงขลา คลองหอยโข่ง 081-738-3242  
3 ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วิสาหกิจชุมชน เอกชน ชุมชน เลขที่ 11/4 หมู่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ใต้ สงขลา สทิงพระ 0-7459-0546 / 081-275-7156 https://bit.ly/2McgbXF 
4 พิพิธภัณฑ์มายากล พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ บริษัท เมจิแอดทรัคชั่น จำกัด เอกชน บริษัทจำกัด เลขที่ 414 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0-7421-1444 http://www.facebook.com/magicmuseumhatyai/ 
5 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ เทศบาลเมืองสะเดา รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 99 ถนนกาญจพาณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 ใต้ สงขลา สะเดา 0-7441-4203  
6 ห้องสมุดป๋าเปรม ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รัฐ กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 ใต้ สงขลา สะเดา n/a  
7 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโคกเหรียง พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลตำบลโคกม่วง รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 2 บ้านโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา คลองหอยโข่ง 0-7447-3388  
8 หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปะและสวนบุรพาจารย์ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลตำบลระโนด รัฐ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ เทศบาลตำบลระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 ใต้ สงขลา ระโนด 0-7439-2041 https://www.facebook.com/souwnburapajarn/ 
9 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มประจำตำบลทับช้าง ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ เทศบาลตำบลทับช้าง รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 6 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 ใต้ สงขลา นาทวี n/a  
10 พิพิธภัณฑ์ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 4) รัฐ กระทรวงกลาโหม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0-7433-6042  
11 หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ซอยบ้านศรัทธา ถนนน้ำกระจาย-อ่างทอง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7433 3063-5 https://www.nlt.go.th/th/node/148 
12 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวานิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7421 2211, 0 7421 2250 https://www.nlt.go.th/th/node/147 
13 หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก ห้องสมุด  ทั่วไป วัดดอนรัก มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด เลขที่ 17 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0-7431-3730  
14 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ห้องสมุด  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0 7421 2479 http://archives-sk.com/ 
15 พิพิธภัณฑ์ระโนด พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด รัฐ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ศิลปะและสวนบุรพาจารย์ 299 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 ใต้ สงขลา 0-7439-2041  
16 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแห รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 123 หมู่ 4 ถนนคลองแห - คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ n/a https://www.facebook.com/klonghaechalermraja/ 
17 ศูนย์เรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราห์ ศูนย์การเรียนรู้  ศิลปะ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 7 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 ใต้ สงขลา ควนเนียง n/a  
18 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7431 1728 www.virtualmuseum.finearts.go.th/songkhla/index.php/th/ 
19 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส สงขลา พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กรมศิลปากร รัฐ กระทรวงวัฒนธรรม วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7431 1728 www.virtualmuseum.finearts.go.th/machimavas/index.php/th/ 
20 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านไร่ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดบ้านไร่ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดบ้านไร่หมู่ 5 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 ใต้ สงขลา จะนะ 081-275-3135  
21 พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลนายอรุณ แก้วสัตยา พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา นายอรุณ แก้วสัตยา เอกชน บุคคลธรรมดา เลขที่ 34/1 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 081-969-2457  
22 พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง วัดคูเต่า พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดคูเต่า มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดคูเต่าหมู่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90310 ใต้ สงขลา บางกล่ำ 081-543-0649  
23 ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ศูนย์การเรียนรู้  ประวัติศาสตร์ ภาคีคนรักเมืองสมาคม เอกชน ชุมชน โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น เลขที่ 13 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0-7432-1675  
24 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร หาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น 3 ที่ทำการไปรษณีย์รัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0-7424-4480  
25 สงขลาอควาเรียม สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา บริษัท จัดสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำสากล จำกัด เอกชน บริษัทจำกัด เลขที่ 39 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0-7432-2899 https://th-th.facebook.com/songkhlaaquarium 
26 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 256 หมู่ 5 ถนน เขาแดง-ระโนด ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร สงขลา 90280 ใต้ สงขลา สิงหนคร 0-7433-1264 https://goo.gl/WcDtGt 
27 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสงขลา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 2 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0-7431-4505 https://goo.gl/XYMGUG 
28 สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง จังหวัดสงขลา สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ n/a www.dnp.go.th/botany/garden.html 
29 ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 60 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา n/a  
30 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ n/a  
31 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบจังหวัดสงขลา (แหลมควายราบ) ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270 ใต้ สงขลา กระแสสินธุ์ 086-949-7457  
32 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 089-2931059 https://goo.gl/hKpQTk 
33 สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์/สัตว์น้ำ  ธรรมชาติวิทยา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 189 หมู่5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7459 8840, 0 7459 8555 www.songkhla.zoothailand.org 
34 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) ศูนย์การเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงพลังงาน เลขที่ 124/5 หมู่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 ใต้ สงขลา จะนะ 0 7453 6600 www.egat.co.th/learningcenter/palangkid/ 
35 พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลนครสงขลา รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 1 ถนนจะนะ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา n/a  
36 อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลนครหาดใหญ่ รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 42/1 ถนนมนตรี 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0-5477-7082 https://www.facebook.com/tkparkhatyai/ 
37 อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลนครหาดใหญ่ รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนบุญตรัตน์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0-7422-6525 / 094-595-8978 https://goo.gl/oQVReU 
38 หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ เทศบาลนครหาดใหญ่ รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0-7421-1759  
39 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลนครหาดใหญ่ รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 42/1 ถนนมนตรี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0-7425-4399 https://goo.gl/X4vU8H 
40 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลนครหาดใหญ่ รัฐ กระทรวงมหาดไทย สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 074-531863  
41 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา บางกล่ำ 0-7432-8027 https://goo.gl/rqxUCQ 
42 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0-7425-2008-9 http://www.facebook.com/naraklibarian 
43 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 98 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 ใต้ สงขลา สะเดา 0-7441-1133 https://goo.gl/xbpNcb 
44 ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะนะ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 5 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 ใต้ สงขลา จะนะ 0-7420-7092  
45 ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 ใต้ สงขลา ระโนด 0-7439-1013 https://www.facebook.com/ranodlib.Ranod.Songkhla.Thailand/ 
46 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 26 ถนนเทพา-ลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 ใต้ สงขลา เทพา n/a http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=693 
47 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 ใต้ สงขลา นาทวี 0-7437-1887 https://goo.gl/WRnC9r 
48 ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 ใต้ สงขลา รัตภูมิ 0-7438-9174  
49 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสทิงพระ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ใต้ สงขลา สทิงพระ 0-7439-7342 https://goo.gl/GQGC6C 
50 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 77 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 ใต้ สงขลา สะบ้าย้อย 0-7431-2596 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย-280680249069181/ 
51 ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนเนียง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 2 ถนนศรีสว่าง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 ใต้ สงขลา ควนเนียง 0-7438-6636  
52 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270 ใต้ สงขลา กระแสสินธุ์ 0-7430-0922 https://goo.gl/6dmVcz 
53 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 118 หมู่ 2 ถนนโคกม่วง-บ้านเหนือ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 ใต้ สงขลา คลองหอยโข่ง 0-7450-1097 http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=700 
54 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหม่อม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 ใต้ สงขลา นาหม่อม 0-7438-2190 https://www.facebook.com/namomnfe 
55 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลดีหลวง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ใต้ สงขลา สทิงพระ 0-7453-6603 / 085-388-9127  
56 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน คลองรี ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ใต้ สงขลา สทิงพระ 086-326-5827  
57 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลนาทวี ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอนาทวี รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 ใต้ สงขลา นาทวี 0-7437-1887 / 087-394-0294  
58 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหัวป่าออก ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดหัวป่า รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนวัดหัวป่า ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 ใต้ สงขลา ระโนด 089-656-3354  
59 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเชิงแส ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดเอก รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัดเอก ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270 ใต้ สงขลา กระแสสินธุ์ 099-469-9626  
60 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลคลองแห ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบลคลองแห รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 088-789-1651  
61 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านคลองหรัง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนตำบลคลองหรัง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 ใต้ สงขลา นาหม่อม 085-889-7329  
62 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา นาทวี 0-7453-0032  
63 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่ 2 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 ใต้ สงขลา สะบ้าย้อย 0-7432-9644-5  
64 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางปราณี ทองรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางปราณี ทองรักษ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 192/2 หมู่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 ใต้ สงขลา รัตภูมิ 087-899-3851  
65 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางปราณี ช่วยมณี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางปราณี ช่วยมณี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 15 หมู่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 ใต้ สงขลา สทิงพระ 087-289-7068  
66 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางนิรัตน์ เสียงอ่อน ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางนิรัตน์ เสียงอ่อน รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 143 หมู่ 2 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330 ใต้ สงขลา สิงหนคร 086-957-8066  
67 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายปัญญา แก้วทอง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายปัญญา แก้วทอง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 122/1 หมู่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270 ใต้ สงขลา กระแสสินธุ์ 081-479-6552  
68 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสมปอง ฉิมดำ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมปอง ฉิมดำ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 ใต้ สงขลา ระโนด 089-462-4755  
69 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 081-963-4335  
70 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายดนอะซีด บิลโส๊ะ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายดนอะซีด บิลโส๊ะ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลคลอยหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 ใต้ สงขลา คลองหอยโข่ง 080-864-3428  
71 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางสุพรรณี จันทร์ติ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางสุพรรณี จันทร์ติ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 ใต้ สงขลา นาทวี 082-730-2504  
72 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายโกศล จันทรจิต ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายโกศล จันทรจิต รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 ใต้ สงขลา เทพา 091-426-8100  
73 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายช่วย ขุนดำ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายช่วย ขุนดำ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 ใต้ สงขลา สะบ้าย้อย 088-388-9617  
74 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายเพลิ่ม ศรีสุข ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 ใต้ สงขลา จะนะ 089-974-3943  
75 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมศักดิ์ หมัดสาแล๊ะ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมศักดิ์ หมัดสาแล๊ะ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 ใต้ สงขลา สะเดา 098-013-7739  
76 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวิชาญ ขวัญช่วย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวิชาญ ขวัญช่วย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา บางกล่ำ 089-978-2179  
77 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 087-390-7426  
78 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวิชาญ สุวรรณชาตรี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวิชาญ สุวรรณชาตรี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 ใต้ สงขลา ควนเนียง 084-964-2538  
79 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายเมน เหมอารัญ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายเมน เหมอารัญ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 086-960-4365  
80 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายมนตรี ธรรมโร ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายมนตรี ธรรมโร รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 ใต้ สงขลา นาหม่อม 082-825-5797  
81 ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ เอกชน ชุมชน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ n/a  
82 ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสันติวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป โรงเรียนสันติวิทย์ รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสันติวิทย์ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 ใต้ สงขลา จะนะ n/a  
83 มัสยิดบ้านพลีใต้ (บ้านหนังสือชุมชนบ้านพลีใต้) ห้องสมุด  ทั่วไป ชุมชนบ้านพลีใต้ เอกชน ชุมชน มัสยิดบ้านพลีใต้ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 ใต้ สงขลา นาทวี n/a  
84 ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ห้องสมุด  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0 7427 2000 www.bot.or.th/Thai/MuseumAndLearningCenter/Library/AboutLibrary/Pages/default.aspx 
85 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 ใต้ สงขลา สิงหนคร 087-899-1153 / 081-738-9417 http://www.chaipat.or.th/site_content/56-224/167-2011-05-26-07-40-52.html 
86 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กรมธนารักษ์ รัฐ กระทรวงการคลัง ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7430 7071 http://treasurypavilion2.treasury.go.th/ 
87 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รัฐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย แ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7459 1611-8 www2.tsu.ac.th/org/ists/# 
88 หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย แ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา หาดใหญ่ 0 7428 2990 www.psuhistory.psu.ac.th 
89 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ เลขที่ 590 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 ใต้ สงขลา รัตภูมิ 0 7458 4111-3 www.facebook.com/southernwomen99 
90 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชา รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 158 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ใต้ สงขลา เมืองสงขลา 0 7430 7079 https://dmcrth.dmcr.go.th/lmcr/ 
91 โครงการชลประทานกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองหยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม กรมชลประทาน รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90110 ใต้ สงขลา คลองหอยโข่ง