แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลท่าเกษม ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว 089-506-8446  
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น 089-818-4822  
3 พิพิธภัณฑ์กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 1) รัฐ กระทรวงกลาโหม กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายสุรสิงหนาท ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 ตะวันออก สระแก้ว อรัญประเทศ 0-3723-1172 ต่อ 1847  
4 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำโคกปี่ฆ้อง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว 096-257-9533 http://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/east/8615-2017-08-18-03-51-33.html 
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 597/49 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว 0-3742-5427 https://goo.gl/RByx6o 
6 ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนตำบลเขาสามสิบ (สวนจ่าฑูรย์) ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ รัฐ กระทรวงมหาดไทย บ้านคลองสิบสาม หมู่ 3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 081-861-6923  
7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงบ้านหนองโกวิท ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์ n/a  
8 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสระแก้ว ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนเทศบาล 21 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว 0-3742-5436 http://www.facebook.com/pages/biz/ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระแก้ว-221943321296158/ 
9 สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น สวนพฤกษศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27120 ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น 09 6981 2145 www.dnp.go.th/botany/garden.html 
10 หอสมุดจังหวัดสระแก้ว ห้องสมุด  ทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว ืn/a www.sakaeo.go.th/library/ 
11 ห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญประเทศ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนมหาดไทย ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 ตะวันออก สระแก้ว อรัญประเทศ 0-3723-3045 https://goo.gl/f9NuCC 
12 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวัฒนานคร ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 ตะวันออก สระแก้ว วัฒนานคร 0-3726-1509 https://www.facebook.com/Public.Library.wattananakorn/ 
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 ตะวันออก สระแก้ว ตาพระยา 0-3726-9126 https://goo.gl/LGwtPt 
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเย็น ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 2 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น 0-3725-1310 http://www.facebook.com/profile.php?id=100007948336536 
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 383-384 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 089-834-0872 http://www.facebook.com/profile.php?id=100018251250908 
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหาด ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนคลองหาด-ทุ่งขนาน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 ตะวันออก สระแก้ว คลองหาด 0-3755-0336  
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสูง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120 ตะวันออก สระแก้ว โคกสูง 0-3726-9027 / 0-3744-1154  
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสมบูรณ์ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27210 ตะวันออก สระแก้ว วังสมบูรณ์ n/a  
19 อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 ตะวันออก สระแก้ว ตาพระยา 0 3748 6771 http://nps.dnp.go.th/ 
20 อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานทางธรรมชาติ  ธรรมชาติวิทยา สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000  ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว 0 3755 5667 http://nps.dnp.go.th/ 
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายบุญชู บุญจันทร์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายบุญชู บุญจันทร์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว 062-590-0801  
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายบัวผัน สิทธิพล ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายบัวผัน สิทธิพล รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 ตะวันออก สระแก้ว อรัญประเทศ 087-140-2806  
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายโกเมศ เพชรโกมล ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายโกเมศ เพชรโกมล รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 ตะวันออก สระแก้ว ตาพระยา 087-832-2975  
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางบุญประสพ ดีโสภา ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางบุญประสพ ดีโสภา รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 ตะวันออก สระแก้ว วัฒนานคร 081-987-9907  
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายหน่วง โรจนัส ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายหน่วง โรจนัส รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น 081-385-5829  
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสง่า ผาปะทะ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสง่า ผาปะทะ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 ตะวันออก สระแก้ว คลองหาด 086-017-1423  
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายธนาวุฒิ ยุวรัตน์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายธนาวุฒิ ยุวรัตน์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 091-079-8695  
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมบูรณ์ เผือกสีสุก ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสมบูรณ์ เผือกสีสุก รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27120 ตะวันออก สระแก้ว โคกสูง 092-254-1094  
29 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางแว่น โฉมฉาย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางแว่น โฉมฉาย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 ตะวันออก สระแก้ว วังสมบูรณ์ 094-559-8934  
30 โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ เลขที่ 999 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว 0-3724-4615 / 088-289-1299 http://www.kasorn.com