แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดเทพมงคล พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดเทพมงคล มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด วัดเทพมงคล หมู่ 6 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ n/a  
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลนาหว้า ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.ปทุมราชวงศา รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.ปทุมราชวงศา หมู่ 1 ถนนอรุณปรัเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 092-514-4853 https://www.facebook.com/ICTNAWA/ 
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านอำนาจ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลอำนาจ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารเอกเทศถาวรชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาลอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 098-670-7688  
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านไร่ขี ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี (หลังเก่า) ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 097-352-8496  
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโคกกลาง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโคกกลาง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 083-930-3414  
6 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การเรียนรู้  ธรรมชาติวิทยา เทศบาลตำบลพระเหลา รัฐ กระทรวงมหาดไทย หอประชุมฝายร่องหิน เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พนา n/a  
7 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลน้ำปลีก ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก รัฐ กระทรวงมหาดไทย อาคารเอนกประสงค์กองทุนหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ 10 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 0-4527-3244  
8 ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หอศิลป์) ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง รัฐ กระทรวงมหาดไทย บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล ( หอนาฬิกา สี่แยกไฟแดง ) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 0-4545-1686  
9 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 0-4551-1776 https://goo.gl/EFZSKb 
10 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอำนาญเจริญ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 0-4551-2125 / 0-4551-1912  
11 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 0-4551-1912/ 080-156-8560 http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา-จังหวัดอำนาจเจริญ-198371583834959/ 
12 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลืออำนาจ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 126 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาญเจริญ 37120 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 0-4554-7271 http://www.facebook.com/people/ห้องสมุดประชาชน-ลืออำนาจ/100014854815311 
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พนา 0-4546-3501 http://amnat.nfe.go.th/librarypana/index.php 
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอชานุมาน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนสุวรรณประศาสน์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ชานุมาน 0-4546-6117 https://goo.gl/FfpVzn 
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวตะพาน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 7 ถนนหัวตะพาน-บ้านขมิ้น ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาญเจริญ 37240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ หัวตะพาน 0-4546-9060 http://www.facebook.com/duenyonpan 
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสนานิคม ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เสนางคนิคม n/a  
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายประยงค์ บุญทอง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายประยงค์ บุญทอง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 152 หมู่ 11 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 099-691-1689  
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสะอาด วันโท ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสะอาด วันโท รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 35 หมู่ 14 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ชานุมาน 083-382-1482  
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 132 หมู่ 6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 084-417-9905  
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสงัด บรรลือ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสงัด บรรลือ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 135 หมู่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พนา 086-868-1330  
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายวินิจ สุภาจันทร์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายวินิจ สุภาจันทร์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 4 หมู่ 9 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เสนางคนิคม 093-554-1366  
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายมานพ แสงสว่าง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายมานพ แสงสว่าง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 4 หมู่ 7 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ หัวตะพาน 089-209-5303  
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางประยูร กาญจนารี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางประยูร กาญจนารี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 41 หมู่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 086-869-2243