แหล่งเรียน รู้สาธารณะ

ลำดับ รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ บริหารงานโดย รูปแบบของการบริหารจัดการ (ประเภทของต้นสังกัด) สังกัด (กระทรวง/องค์กร) ที่อยู่ ภาค จังหวัด อำเภอ เบอร์โทรศัพท์ website
1 โรงพยาบาลเรือ วัดสุวรรณราชหงษ์ พิพิธภัณฑ์  ศิลปะ วัดสุวรรณราชหงษ์ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง 0-3564-4144  
2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดข่อย พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดข่อย มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด หมู่ 1 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง 0-3563-1509  
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตลาดหลวง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กศน.อ.เมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3586-0177 / 085-149-9010  
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดอ่างทอง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3561-1524 / 086-506-3298  
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านแห ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดโพธิ์วงษ์ รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนวัดโพธิ์วงษ์ ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง n/a  
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านวัดนก ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชปักษี รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนวัดราชปักษี ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3561-1374 / 085-748-8904  
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลเมืองอ่างทอง รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3586-2222 / 083-374-6830  
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบางเสด็จ ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 กลาง อ่างทอง ป่าโมก n/a  
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลม่วงคัน ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดม่วงคัน รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนวัดม่วงคัน ต.รำมะสัก อ.โพธิทอง ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง 080-666-6477 https://bit.ly/2MpznFU 
10 ศูนย์ดิจิทัลของชุมชน บ้านม้าพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านม้าพัฒนา รัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 กลาง อ่างทอง ไชโย 086-083-1697  
11 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยคันแหลน พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เทศบาลตำบลห้วยคันแหลาน รัฐ กระทรวงมหาดไทย หมู่ 2 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 กลาง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ n/a  
12 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง n/a  
13 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 กลาง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ n/a https://th-th.facebook.com/librarywiset/ 
14 ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 กลาง อ่างทอง แสวงหา 0-3569-5245  
15 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอ่างทอง ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ อาคารศาลเก่า ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000  กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3561-2002 https://goo.gl/2M2Te3 
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชโย ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 กลาง อ่างทอง ไชโย 0-3569-9195  
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามโก้ ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐ หมู่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 กลาง อ่างทอง สามโก้ 0-3569-7000 http://www.facebook.com/profile.php?id=100005712071497 
18 ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ่างทอง ศูนย์การเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา มูลนิธิ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 กลาง อ่างทอง แสวงหา 084-597-8751 https://www.facebook.com/sibuathongth 
19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 5 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 กลาง อ่างทอง แสวงหา 0-3569-5254 http://library6802.blogspot.com/ 
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าโมก ห้องสมุด  ทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 กลาง อ่างทอง ป่าโมก 0-3566-1450 https://goo.gl/3JFVA3 
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางนงนุช คำคง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางนงนุช คำคง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 55/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง 087-406-8029  
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายองอาจ สุวรรณผ่อง ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายองอาจ สุวรรณผ่อง รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 22 หมู่ 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 กลาง อ่างทอง ไชโย 087-109-5142  
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายถนอม แก้วทวี ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายถนอม แก้วทวี รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 กลาง อ่างทอง สามโก้ 086-094-4159  
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150 กลาง อ่างทอง แสวงหา 081-944-3038  
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นางเบญจมาศ ทองพูล ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นางเบญจมาศ ทองพูล รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมู่ 4 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 กลาง อ่างทอง วิเศษชัยชาญ 081-304-5152  
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสำอางค์ เพชรสุนทร์ ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายสำอางค์ เพชรสุนทร์ รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 21 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง 086-124-5825  
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายพรปวีณ์ แสงฉาย ศูนย์การเรียนรู้  เกษตรกรรม นายพรปวีณ์ แสงฉาย รัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 128 หมู่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 กลาง อ่างทอง ป่าโมก 084-158-9747  
28 พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง พิพิธภัณฑ์  ประวัติศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รัฐ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 54 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3587-3301-2 ต่อ 601 https://www.facebook.com/MuseumOfAngthongLegend 
29 ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง ศูนย์การเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านแห อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3561-1714 ต่อ 120  
30 ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ศูนย์การเรียนรู้  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ชุมชนตำบลบางเสด็จ เอกชน ชุมชน หมู่ 1 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 กลาง อ่างทอง ป่าโมก 0-3566-2995 / 081-255-5654 https://th-th.facebook.com/tukkatachaowang/ 
31 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา โรงเรียนสตรีอ่างทอง รัฐ กระทรวงศึกษาธิการ หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3561-1511  
32 พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ต.บางเจ้าฉ่า พิพิธภัณฑ์  ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา วัดยางทอง มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหา วัด หมู่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง 0-3564-4091  
33 ชุมชนม่วงคัน ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนม่วงคัน เอกชน ชุมชน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง n/a  
34 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางเจ้าฉ่า ศูนย์การเรียนรู้  ทั่วไป ชุมชนบางเจ้าฉ่า เอกชน ชุมชน ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 กลาง อ่างทอง โพธิ์ทอง n/a  
35 ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง ห้องสมุด  ทั่วไป เทศบาลเมืองอ่างทอง รัฐ กระทรวงมหาดไทย ถนนอ่างทอง – สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 กลาง อ่างทอง เมืองอ่างทอง 0-3586-2222 https://goo.gl/D1idme