ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> กำแพงเพชร > จำนวนที่ค้นหา : 51
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนครชุม ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
3 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนครชุม ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลานกระบือ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง กำแพงเพชร ลานกระบือ
5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
6 แหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมทอมือบ้านชุมนาก ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
7 ศูนย์หัตถกรรมเป่าแก้วบ้านโนนจั่น ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
8 แหล่งเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง กำแพงเพชร คลองลาน
9
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
10
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร คลองขลุง
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองลาน
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร คลองลาน
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร บึงสามัคคี
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร ปางศิลาทอง
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร พรานกระต่าย
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร ลานกระบือ
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง กำแพงเพชร โกสัมพีนคร
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนองกองพิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร
[1-20] of 51