ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ขอนแก่น > จำนวนที่ค้นหา : 109
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงตำบลพระยืน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พระยืน
2 คุ้มวัฒนธรรมเมืองมัญจาคีรี ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มัญจาคีรี
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนองบัวพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บ้านฝาง
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลบ้านโต้น (บ้านดงกลาง) ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พระยืน
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลขามป้อม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น พระยืน
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนองเรือ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองเรือ
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดโพธิ์ทอง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองเรือ
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลดอนโมง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองเรือ
9
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลโนนทอง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองเรือ
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอชุมแพ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ชุมแพ
11
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลนาจาน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สีชมพู
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองแดง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สีชมพู
13
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลบริบูรณ์
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สีชมพู
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองสองห้อง
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านกระหนวน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองสองห้อง
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มัญจาคีรี ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มัญจาคีรี
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเหล่ากกหุ่ง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มัญจาคีรี
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน คุ้มศรีวิไล ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
19 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลบ้านโคก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหนองนาคำ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองนาคำ
1 2 3 4 5 »
[1-20] of 109