ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ชัยภูมิ > จำนวนที่ค้นหา : 53
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ใบเสมาบ้านกุดโง้ง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บ้านเขว้า
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ หนองบัวแดง
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอจัตุรัส ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ จัตุรัส
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์บริการทางสังคมตำบลหนองบัวระเหว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโคกรัง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เทพสถิต
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ภูเขียว
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามสวนกลาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บ้านแท่น
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านซำมูลนาก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ แก้งคร้อ
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ คอนสาร
11 พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านขี้เหล็กใหญ่ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
12 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ จัตุรัส
13 พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
14
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชัยภูมิ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
15
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
16 ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ คอนสาร
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเขียว
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ภูเขียว
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอซับใหญ่
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ ซับใหญ่
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินสง่า
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เนินสง่า
[1-20] of 53