ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ชุมพร > จำนวนที่ค้นหา : 27
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ ชุมพร เมืองชุมพร
2 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร สวี
3 ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศต้นน้ำ ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใต้ ชุมพร พะโต๊ะ
4
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชุมพร
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร เมืองชุมพร
5 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร หลังสวน
6
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร ท่าแซะ
7
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะทิว
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร ปะทิว
8
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละแม
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร ละแม
9
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร พะโต๊ะ
10
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งตะโก
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ชุมพร ทุ่งตะโก
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ชุมพร ท่าแซะ
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ห้าแยกธีระ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ชุมพร หลังสวน
13
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านทุ่งคาวัด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ชุมพร ละแม
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนพัฒนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ชุมพร พะโต๊ะ
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านไทยพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ชุมพร สวี
16 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายไท ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป ใต้ ชุมพร ท่าแซะ
17 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ใต้ ชุมพร เมืองชุมพร
18 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใต้ ชุมพร เมืองชุมพร
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสุรินทร์ จันทร์พุ่ม ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ใต้ ชุมพร ท่าแซะ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวีรวัฒน์ จีรวงค์ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ใต้ ชุมพร ปะทิว
[1-20] of 27