ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ตราด > จำนวนที่ค้นหา : 25
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ตราด เกาะกูด
2
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ตราด เมืองตราด
3
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก ตราด เมืองตราด
4
ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก ตราด เมืองตราด
5 ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านสลักเพชร ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก ตราด เมืองตราด
6 พิพิธภัณฑ์เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ตราด เมืองตราด
7 พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออก ตราด เมืองตราด
8 พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก ตราด คลองใหญ่
9
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ตราด เขาสมิง
10
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดตราด
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ตราด เมืองตราด
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองใหญ่
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ตราด คลองใหญ่
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมงอบ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ตราด แหลมงอบ
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่อไร่
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ตราด บ่อไร่
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะกูด
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก ตราด เกาะกูด
15 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอ่าวใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป ตะวันออก ตราด เมืองตราด
16 ศูนย์การจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป ตะวันออก ตราด เมืองตราด
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายเชิด วงศ์สา ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก ตราด เมืองตราด
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก ตราด คลองใหญ่
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายสมโภชน์ ทัศมากร ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก ตราด เกาะช้าง
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวาทิน จีนาวนิช ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก ตราด แหลมงอบ
[1-20] of 25