ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นครนายก > จำนวนที่ค้นหา : 19
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครนายก ปากพลี
2
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา กลาง นครนายก เมืองนครนายก
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ฝั่งคลอง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง นครนายก ปากพลี
4 พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครนายก เมืองนครนายก
5 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลี วัดโพธิ์ปากพลี พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง นครนายก ปากพลี
6
สวนละอองฟ้า อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครนายก เมืองนครนายก
7 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครนายก องครักษ์
8 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครนายก ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครนายก เมืองนครนายก
9
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา กลาง นครนายก เมืองนครนายก
10 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครนายก ปากพลี
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนา
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครนายก บ้านนา
12 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพลี ห้องสมุด ทั่วไป กลาง นครนายก ปากพลี
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสุรพงษ์ บุญเคลิ้ม ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครนายก เมืองนครนายก
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายนรินทร์ เบญจวงษ์ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครนายก บ้านนา
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสำราญ ธูปเงิน ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครนายก ปากพลี
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง นครนายก องครักษ์
17 พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเตรียมทหาร พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครนายก บ้านนา
18
เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน กลาง นครนายก เมืองนครนายก
19
พิพิธภัณฑ์ทหาร อาคารโรงเรียน จปร. 100 ปี
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง นครนายก เมืองนครนายก
1
[1-19] of 19