ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นครพนม > จำนวนที่ค้นหา : 41
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอเรณูนคร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม เรณูนคร
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวง กศน. ตำบลเหล่าพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม นาหว้า
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนตชด.หนองดู่ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม โพนสวรรค์
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ท่าอุเทน
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านคำเตย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม เมืองนครพนม
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมู่บ้านห้วยพระ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ท่าอุเทน
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอบ้านแพง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม บ้านแพง
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ศรีสงคราม
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอนาทม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม นาทม
10
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม เมืองนครพนม
11
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม เมืองนครพนม
12
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม เมืองนครพนม
13 อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย ศูนย์การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม นาแก
14 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูไท พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม เรณูนคร
15 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนครพนม ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม เมืองนครพนม
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ธาตุพนม
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม ท่าอุเทน
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม นาแก
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม นาทม
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ นครพนม บ้านแพง
[1-20] of 41