ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> นราธิวาส > จำนวนที่ค้นหา : 47
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ นราธิวาส ยี่งอ
2
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มัสยิดตาราม
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ นราธิวาส แว้ง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอเจาะไอร้อง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ นราธิวาส เจาะไอร้อง
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 2 ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ นราธิวาส รือเสาะ
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ นราธิวาส เมืองนราธิวาส
6 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโละจูด พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ นราธิวาส แว้ง
7 พิพิธภัณฑ์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ นราธิวาส สุคิริน
8
พิพิธภัณฑ์ดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ นราธิวาส เมืองนราธิวาส
9
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ นราธิวาส เมืองนราธิวาส
10 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส รือเสาะ
11
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดนราธิวาส
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส เมืองนราธิวาส
12
สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ นราธิวาส เมืองนราธิวาส
13
สวนพฤกษศาสตร์สุไหงปาดี 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดนราธิวาส
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ นราธิวาส สุไหงปาดี
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากใบ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส ตากใบ
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส สุไหงปาดี
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโกลก ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส สุไหงโก-ลก
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองนราธิวาส
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส เมืองนราธิวาส
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส แว้ง
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส บาเจาะ
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ นราธิวาส ยี่งอ
[1-20] of 47