ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> บึงกาฬ > จำนวนที่ค้นหา : 16
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ป่งไฮ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ศรีวิไล
2 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดบึงกาฬ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
3 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บุ่งคล้า
4
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เซกา
5
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโซ่พิสัย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โซ่พิสัย
6
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ พรเจริญ
7
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ปากคาด
8
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ศรีวิไล
9
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บึงโขงหลง
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายพิทยา เดชา ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เซกา
11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายวิชิต โพธิ์ขี ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ศรีวิไล
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสมัย สีใส ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ พรเจริญ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายประทวน เกตุแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ โซ่พิสัย
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายคำฟอง คะแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ บุ่งคล้า
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายอาทิตย์ หนูกล้วย ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายดาหวัณ คุณโน ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ ปากคาด
1
[1-16] of 16