ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ปทุมธานี > จำนวนที่ค้นหา : 48
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บางพูนพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดปัญญานันทาราม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ปทุมธานี คลองหลวง
3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงบึงสนั่นรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ปทุมธานี ธัญบุรี
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ปทุมธานี ลำลูกกา
5
พิพิธภัณฑ์หินแปลก
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ลาดหลุมแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
7
พิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิต
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ปทุมธานี ลำลูกกา (สาขาตำบลคูคต)*
8
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ปทุมธานี ลำลูกกา (สาขาตำบลคูคต)*
9 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสังลาน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
10 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
11
โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง ปทุมธานี ลำลูกกา
12
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ กลาง ปทุมธานี คลองหลวง
13
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ปทุมธานี คลองหลวง
14
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา กลาง ปทุมธานี คลองหลวง
15
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง ปทุมธานี คลองหลวง
16 พิพิธภัณฑ์วัดโพธิ์เลื่อน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
17 พิพิธภัณฑ์วัดสำแล พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
18
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์ เกษตรกรรม กลาง ปทุมธานี คลองหลวง
19 พิพิธภัณฑ์วัดสิงห์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง ปทุมธานี สามโคก
20 พิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หอย พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา กลาง ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
[1-20] of 48