ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> พะเยา > จำนวนที่ค้นหา : 50
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่นาเรือ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา เมืองพะเยา
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา เมืองพะเยา
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง ตำบลน้ำแวน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา เชียงคำ
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง ตำบลเชียงบาน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา เชียงคำ
5
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลหนองหล่ม
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา ดอกคำใต้
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดป่าฝาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา ภูกามยาว
7 พิพิธภัณฑ์สถานอริยาลังการอนุสรณ์พ.ศ.2534 วัดแสนเมืองมา พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ พะเยา เชียงคำ
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หงษ์หิน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา จุน
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.ดงสุวรรณ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา ดอกคำใต้
10
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่สุก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ พะเยา แม่ใจ
11 ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ พะเยา เชียงคำ
12 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดร้องเชียงแรง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ พะเยา ภูซาง
13
พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ พะเยา เมืองพะเยา
14 หออูเตงหม่อง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ พะเยา เชียงคำ
15
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ พะเยา เมืองพะเยา
16
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม เหนือ พะเยา ปง
17
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา
ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ เหนือ พะเยา เมืองพะเยา
18 ศูนย์การเรียนรู้สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สุก ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ พะเยา แม่ใจ
19
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนมา
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ พะเยา เชียงคำ
20 สถานแสดงพันธุ์ปลาพะเยา สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา เหนือ พะเยา เมืองพะเยา
[1-20] of 50