ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> พังงา > จำนวนที่ค้นหา : 37
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ใต้ พังงา คุระบุรี
2 ห้องสมุดบ้านพรุเตียว ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา ตะกั่วป่า
3 พิพัธภัณฑสถานเทพนารายณ์ภรณ์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ใต้ พังงา กะปง
4
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ พังงา เมืองพังงา
5 ศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ พังงา กะปง
6
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (พังงา)
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ พังงา ตะกั่วทุ่ง
7 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา ทับปุด
8
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดพังงา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา เมืองพังงา
9
สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ พังงา คุระบุรี
10
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ใต้ พังงา เมืองพังงา
11 ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วป่า ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา ตะกั่วป่า
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา ท้ายเหมือง
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา ตะกั่วทุ่ง
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคุระบุรี ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา คุระบุรี
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะยาว
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา เกาะยาว
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะปง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา กะปง
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พังงา ทับปุด
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเขาเฒ่า ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พังงา เมืองพังงา
19
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเกาะยาว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พังงา เกาะยาว
20
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พังงา ตะกั่วป่า
[1-20] of 37