ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> พัทลุง > จำนวนที่ค้นหา : 36
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง อบต.บ้านปู่ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พัทลุง ศรีบรรพต
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง โรงเรียนบ้านไสถั่ว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พัทลุง เมืองพัทลุง
3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดสำนักขุนเณร พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ พัทลุง เมืองพัทลุง
4
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดพัทลุง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง เมืองพัทลุง
5
สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ใต้ พัทลุง ควนขนุน
6
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ใต้ พัทลุง ควนขนุน
7
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนขนุน
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง ควนขนุน
8
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าพะยอม
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง ป่าพะยอม
9
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง ปากพะยูน
10
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาชัยสน
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง เขาชัยสน
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะโหมด
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง ตะโหมด
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าบอน
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง ป่าบอน
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง กงหรา
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีบรรพต
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง ศรีบรรพต
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแก้ว
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง บางแก้ว
16 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง ศรีนครินทร์
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองพัทลุง ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ พัทลุง เมืองพัทลุง
18
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงชุมชนตำบลตำนาน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พัทลุง เมืองพัทลุง
19
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลควนมะพร้าว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พัทลุง เมืองพัทลุง
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลแม่ขรี ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ พัทลุง ตะโหมด
[1-20] of 36