ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> พิจิตร > จำนวนที่ค้นหา : 49
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลไผ่หลวง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร ตะพานหิน
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเกาะสะตือ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร บึงนาราง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร ทับคล้อ
4 ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง พิจิตร บางมูลนาก
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง บ้านเนินพลวง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพ่อหลวง โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร วังทรายพูน
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านเขาตะพานนากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร ทับคล้อ
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบ้านน้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร โพทะเล
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลดงตะขบ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร ตะพานหิน
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลห้วยเกตุ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร ตะพานหิน
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.วังหลุม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร ตะพานหิน
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร เมืองพิจิตร
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลโพทะเล ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร โพทะเล
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหนองโสน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิจิตร สามง่าม
15 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฆะมัง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง พิจิตร เมืองพิจิตร
16
สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ บึงสีไฟ
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง พิจิตร เมืองพิจิตร
17
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง พิจิตร ทับคล้อ
18
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง พิจิตร วังทรายพูน
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะพานหิน
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง พิจิตร ตะพานหิน
20
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางมูลนาก
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง พิจิตร บางมูลนาก
[1-20] of 49