ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> พิษณุโลก > จำนวนที่ค้นหา : 57
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์ม้ง บ้านห้วยน้ำไซ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง พิษณุโลก นครไทย
2
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกำแพงมณี พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง พิษณุโลก บางกระทุ่ม
4 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเกาะ แก้วประชานุรักษ์ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง พิษณุโลก วังทอง
5 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง พิษณุโลก บางกระทุ่ม
6
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.สมอแข
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.เทศบาลตำบลหัวรอ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.บ้านกร่าง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กองบิน 46 ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก นครไทย
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก บางระกำ
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.ศรีภิรมย์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก พรหมพิราม
13 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางทราย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
14
พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
15 พิพิธภัณฑ์ทหารกองพลทหารราบที่ 4 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
16
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
17 หอศิลป์พิระสันต์ พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
18 พิพิธภัณฑ์บัญชา พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
19
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
20 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ห้องสมุด ทั่วไป กลาง พิษณุโลก วังทอง
[1-20] of 57