ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> มุกดาหาร > จำนวนที่ค้นหา : 27
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร หนองสูง
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลคำอาฮวน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
3
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหว้านใหญ่
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร หว้านใหญ่
4
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานสองฝั่งโขง บ้านเกวียนมุก
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
5
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลผึ่งแดด
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ดอนตาล
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบ้านซ่ง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร คำชะอี
8
พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮักพูมสะหวัน
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร หว้านใหญ่
9
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร คำชะอี
10
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดมุกดาหาร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
11
วนอุทยานดงบังอี่
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร นิคมคำสร้อย
12 หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำชะอี
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร คำชะอี
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสูง ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร หนองสูง
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนตาล
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ดอนตาล
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมคำสร้อย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร นิคมคำสร้อย
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ดงหลวง
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหว้านใหญ่ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร หว้านใหญ่
19 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
20 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ดอนตาล
[1-20] of 27