ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ยะลา > จำนวนที่ค้นหา : 42
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ยะลา เบตง
2
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา
ห้องสมุด ประวัติศาสตร์ ใต้ ยะลา เมืองยะลา
3
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ยะลา เมืองยะลา
4 พิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ใต้ ยะลา เมืองยะลา
5 ศูนย์แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลอาซ่อง ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป ใต้ ยะลา รามัน
6
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา เมืองยะลา
7 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยะลา ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา เมืองยะลา
8
อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park)
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา เมืองยะลา
9
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา เบตง
10 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา กาบัง
11 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา ยะหา
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา บันนังสตา
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา รามัน
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา กรงปินัง
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา ธารโต
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านกาสัง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใต้ ยะลา บันนังสตา
17
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองยะลา
ห้องสมุด ทั่วไป ใต้ ยะลา เมืองยะลา
18 ศูนย์สร้างสรรค์หรรษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป ใต้ ยะลา เมืองยะลา
19
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ละแอ
ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป ใต้ ยะลา ยะหา
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอน ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป ใต้ ยะลา รามัน
[1-20] of 42