ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ยโสธร > จำนวนที่ค้นหา : 31
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 โฮงประวัติศาสตร์ยโสธร พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแคนน้อย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
3 พิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
4 อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองยโสธร ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
5 พิพิธภัณฑ์กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 2 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
6 พิพิธภัณฑ์กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 3 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
7 พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายบดินทรเดชา พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
8 พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
9 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้ ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
10
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
11
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทยเจริญ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร ไทยเจริญ
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเลิงนกทา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เลิงนกทา
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมหาชนะชัย
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร มหาชนะชัย
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดชุม
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร กุดชุม
17
ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร ป่าติ้ว
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร ค้อวัง
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายมูล
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร ทรายมูล
20 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดป่าจันทวนาราม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เลิงนกทา
[1-20] of 31