ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ลำปาง > จำนวนที่ค้นหา : 74
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เหนือ ลำปาง งาว
2
พิพิธภัณฑ์บ้านเสานัก
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง แม่เมาะ
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหมาก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนไร่พัฒนา ตำบลพิชัย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่สัน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง ห้างฉัตร
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลสบปราบ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง สบปราบ
8
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเกาะคา
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง เกาะคา
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง แจ้ห่ม
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่เมาะ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง แม่เมาะ
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดสบลืน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง วังเหนือ
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเสริมงาม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง เสริมงาม
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลล้อมแรด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง เถิน
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลผาปัง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง แม่พริก
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่ทะ บ้านท่าแหน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง แม่ทะ
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลน้ำโจ้ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำปาง แม่ทะ
17 ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง
18 พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง
19 ศูนย์อนุรักษ์โบราณวัตถุวัดปงสนุกเหนือ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ ลำปาง เมืองลำปาง
20 พิพิธภัณฑ์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านนางอย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ ลำปาง เสริมงาม
1 2 3 4 »
[1-20] of 74