ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ลำพูน > จำนวนที่ค้นหา : 43
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง
2 บ้านมณีทอง ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง
3
หอศิลป์บ้านบัวแก้ว
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน
4 พิพิธภัณฑ์วัดป่าซางงาม พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ ลำพูน ป่าซาง
5 พิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทตากผ้า พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ ลำพูน ป่าซาง
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลทุ่งหัวช้าง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน ทุ่งหัวช้าง
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านแม่ลาน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน ลี้
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลทากาศ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน แม่ทา
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลริมปิง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน
11
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลมะเขือแจ้ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลทาปลาดุก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน แม่ทา
14 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดบ้านโฮ่งหลวง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน บ้านโฮ่ง
15 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชุมชนตำบลนาทราย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน ลี้
16 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลห้วยยาบ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน บ้านธิ
17
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลวังผาง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ ลำพูน เวียงหนองล่อง
18
พิพิธภัณฑ์บริขารพระครูบาเจ้าศรีวิชัย
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ ลำพูน ลี้
19 พิพิธภัณฑ์วัดบ้านหลุก พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน
20
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ ลำพูน เมืองลำพูน
[1-20] of 43