ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> ศรีสะเกษ > จำนวนที่ค้นหา : 67
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลกู่
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กันทรารมย์
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดนาครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.อำเภอเมือง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนตระกาศขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบัวหุ่ง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ราษีไศล
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วังหิน
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลตาโกน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เมืองจันทร์
9
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองใหญ่
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เมืองจันทร์
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเสียว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เบญจลักษ์
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลพยุห์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ พยุห์
12
ศูนย์การเรียนรู้ศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
13 พิพิธภัณฑ์วัดบ้านหว้าน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ราษีไศล
14 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโก ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ราษีไศล
15
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงหมอก
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ราษีไศล
16 พิพิธภัณฑ์ตำบลสวาย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
17 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ
18
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ขุนหาญ
19
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
20
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
1 2 3 4 »
[1-20] of 67