ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สกลนคร > จำนวนที่ค้นหา : 63
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร อากาศอำนวย
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเหล่าโพนค้อ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอพรรณานิคม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร พรรณานิคม
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วาริชภูมิ
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านบงใต้ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหินโงมโนนสร้างไพ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ
8
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอโพนนาแก้ว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โพนนาแก้ว
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภูพาน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ภูพาน
10 พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้ม-ป้าไท้ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ
11 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เจริญศิลป์
12 ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้อำเภอกุสุมาลย์ ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุสุมาลย์
13
สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร
14
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ
15
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วานรนิวาส
16
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สว่างแดนดิน
17
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร วาริชภูมิ
18 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสกลนคร ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร
19
ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร กุดบาก
20
พิพิธภัณฑ์ภูพาน
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร เมืองสกลนคร
1 2 3 4 »
[1-20] of 63