ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สมุทรสงคราม > จำนวนที่ค้นหา : 18
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ (บ้านไหพันใบ) พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรสงคราม บางคนที
2
ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
3 พิพิธภัณฑ์เมื่อวันก่อน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
4 อู่เรือจิ๋วบ้านปากมาบ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
5 พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
6 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
7
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
8 บ้านครูเอื้อ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
9 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสงคราม บางคนที
10
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
11
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วัดประชา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภออัมพวา
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นางถิรดา เอกแก้วนำชัย ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายประวิตร คุ้มสิน ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สมุทรสงคราม บางคนที
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายอำนาจ สังขะกุล ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
17 บ้านคลองบางกึ่ง ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป กลาง สมุทรสงคราม อัมพวา
18 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางแสมน้อย บ้านสวนเกื้อกูล ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป กลาง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
1
[1-18] of 18