ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สมุทรสาคร > จำนวนที่ค้นหา : 19
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกระทุ่มแบน ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
4
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
5
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
6
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
7
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
8
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
9 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนวัดยกกระบัตร ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
11 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนวัดสุนทรสถิต ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายวิชัย กอนดี ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายขวัญชัย อุทัย ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชอื่นหรือเกษตรผสมผสาน เกษตรกรต้นแบบ นายบุญลอย ทรัพย์มา ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
16 ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองปีกนก ศูนย์การเรียนรู้ ทั่วไป กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
17 ศูนย์สร้างสรรค์ปัญญา (WCC) กองพันทหารสื่อสารที่ 101 ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
18 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ห้องสมุด ทั่วไป กลาง สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
19
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา กลาง สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
1
[1-19] of 19