ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สระแก้ว > จำนวนที่ค้นหา : 30
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลท่าเกษม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
2 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น
3 พิพิธภัณฑ์กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ตะวันออก สระแก้ว อรัญประเทศ
4
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำโคกปี่ฆ้อง
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
6 ศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนตำบลเขาสามสิบ (สวนจ่าฑูรย์) ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์
7 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงบ้านหนองโกวิท ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์
8
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
9
สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น
สวนพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น
10
หอสมุดจังหวัดสระแก้ว
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภออรัญประเทศ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว อรัญประเทศ
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวัฒนานคร
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว วัฒนานคร
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว ตาพระยา
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเย็น
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว วังน้ำเย็น
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาฉกรรจ์
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว เขาฉกรรจ์
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหาด ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว คลองหาด
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสูง ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว โคกสูง
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสมบูรณ์ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออก สระแก้ว วังสมบูรณ์
19
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก สระแก้ว ตาพระยา
20
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
[1-20] of 30