ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> สุพรรณบุรี > จำนวนที่ค้นหา : 62
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยายมราช พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
2 พิพิธภัณฑ์การเกษตรวัดบ้านกร่าง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
3 พิพิธภัณฑ์วัดพร้าว พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
4 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
5 พิพิธภัณฑ์ชาวนาโรงเรียนพงษ์ศิลป์วิทยาคาร วัดมะนาว ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
6 พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
7
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควายสุพรรณบุรี)
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
8
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
9 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ
10 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลหนองสะเดา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุพรรณบุรี สามชุก
11 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
12 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอสองพี่น้อง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
13 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลสระกระโจม ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์
14
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลพิหารแดง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
15 พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้อง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี บางปลาม้า
16 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลพรุพี พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
17 พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลทุ่งคลี พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
18 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปณณสิริ) พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
19 พิพิธภัณฑ์วัดสามชุก พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี สามชุก
20 พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ำร้อน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง สุพรรณบุรี ด่านช้าง
1 2 3 4 »
[1-20] of 62