ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> อำนาจเจริญ > จำนวนที่ค้นหา : 23
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดเทพมงคล พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
2
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลนาหว้า
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านอำนาจ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านไร่ขี ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโคกกลาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
6 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พนา
7 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลน้ำปลีก ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
8 ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หอศิลป์) ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
9
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
10 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอำนาญเจริญ ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
11
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลืออำนาจ
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนา
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พนา
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอชานุมาน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ชานุมาน
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวตะพาน
ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ หัวตะพาน
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสนานิคม ห้องสมุด ทั่วไป ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เสนางคนิคม
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายประยงค์ บุญทอง ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสะอาด วันโท ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ชานุมาน
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายสงัด บรรลือ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม ตะวันออกเฉียงเหนือ อำนาจเจริญ พนา
[1-20] of 23