ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> อุทัยธานี > จำนวนที่ค้นหา : 32
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดโคกหม้อ (พรหมานุสรณ์) พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง อุทัยธานี ทัพทัน
2
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านหินโหง่น
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อุทัยธานี ห้วยคต
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลอุทัยเก่า ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อุทัยธานี หนองฉาง
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลหนองฉาง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อุทัยธานี หนองฉาง
5
ศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้สมุนไพรแพนด้าแคมป์
ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม กลาง อุทัยธานี บ้านไร่
6 อุทยานการเรียนรู้ อำเภอบ้านไร่และห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว อำเภอบ้านไร่ ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี บ้านไร่
7
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุทัยธานี
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลลานสัก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง อุทัยธานี ลานสัก
9
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา กลาง อุทัยธานี ลานสัก
10
ศูนย์เรียนรู้สัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
สวนสัตว์/สัตว์น้ำ ธรรมชาติวิทยา กลาง อุทัยธานี ลานสัก
11 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองฉาง ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี หนองฉาง
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทัพทัน
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี ทัพทัน
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองขาหย่าง
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี หนองขาหย่าง
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านไร่
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี บ้านไร่
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสว่างอารมณ์ ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี สว่างอารมณ์
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานสัก
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี ลานสัก
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยคต ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี ห้วยคต
18
ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน กลาง อุทัยธานี ลานสัก
19 เล่าเรื่องเมืองอุทัย พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี
20 ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว ห้องสมุด ทั่วไป กลาง อุทัยธานี บ้านไร่
[1-20] of 32