ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> เพชรบูรณ์ > จำนวนที่ค้นหา : 55
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านห้วยโป่ง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง เพชรบูรณ์ หนองไผ่
2 พิพิธภัณฑ์วัดโฆษา พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา กลาง เพชรบูรณ์ หล่มสัก
3 วัดมหาธาตุเพชรบูรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
4 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.ดงมูลเหล็ก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
5 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลวังชมภู ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
6 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองหล่มสัก ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง เพชรบูรณ์ หล่มสัก
7 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลพุเตย ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
8
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลปากดุก
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง เพชรบูรณ์ หล่มสัก
9
หอเกียรติยศเพชบุระ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
10
หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
11
หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
12
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
13
อุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารี
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
14 พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบ(ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ) พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ กลาง เพชรบูรณ์ เขาค้อ
15
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กลาง เพชรบูรณ์ ศรีเทพ
16
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
17 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ห้องสมุด ทั่วไป กลาง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์
18
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มสัก
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง เพชรบูรณ์ หล่มสัก
19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มเก่า
ห้องสมุด ทั่วไป กลาง เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี ห้องสมุด ทั่วไป กลาง เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี
[1-20] of 55