ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> แพร่ > จำนวนที่ค้นหา : 41
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1
พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ แพร่ เมืองแพร่
2 พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แพร่ เมืองแพร่
3
คุ้มคำเวียง เมืองลอง
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ แพร่ ลอง
4
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ แพร่ ลอง
5
พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ แพร่ ลอง
6
พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ
พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ แพร่ เมืองแพร่
7
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลน้ำชำ
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ แพร่ สูงเม่น
8 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบ้านเหล่า ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ แพร่ สูงเม่น
9
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ แพร่ เมืองแพร่
10
พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ
พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แพร่ ลอง
11 ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลเด่นชัย ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม เหนือ แพร่ เด่นชัย
12 พิพิธภัณฑ์วัดสะแล่ง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ เหนือ แพร่ ลอง
13 บ้านประทับใจ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แพร่ เมืองแพร่
14 ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง และการย้อมผ้าสีครามธรรมชาติ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ เหนือ แพร่ ลอง
15
ศูนย์แหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมตำบลหัวทุ่ง วัดไผ่ล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แพร่ ลอง
16
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แพร่ ลอง
17 แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา “ม่อนพลอยล้านปี” อุทยานทางธรรมชาติ ธรรมชาติวิทยา เหนือ แพร่ เด่นชัย
18
พิพิธภัณฑ์การป่าไม้
พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา เหนือ แพร่ เมืองแพร่
19
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดแพร่
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แพร่ เมืองแพร่
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แพร่ เด่นชัย
[1-20] of 41