ค้นหาแหล่งเรียนรู้


> แม่ฮ่องสอน > จำนวนที่ค้นหา : 31
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ รูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ภาค จังหวัด อำเภอ
1 พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีอนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
2
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอแม่ลาน้อย
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลแม่นางเติง ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ แม่ฮ่องสอน ปาย
4 พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่ลาน้อย พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
5 พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
6
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมถ์
ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจ เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
7 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
8 พิพิธภัณฑ์เฮินไต พิพิธภัณฑ์ ชาติพันธุ์และมานุษยวิทยา เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
9 ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าผาปุ้ม ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
10
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
11
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
12
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบเมย
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แม่ฮ่องสอน สบเมย
13
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน้อย
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย
14
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปาย
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แม่ฮ่องสอน ปาย
15
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางมะผ้า
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า
16
ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนยวม
ห้องสมุด ทั่วไป เหนือ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม
17 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านป่าแป๋ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
18 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านแม่ละนา ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า
19 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด ศูนย์การเรียนรู้ ธรรมชาติวิทยา เหนือ แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านข้าว เกษตรกรต้นแบบ นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรกรรม เหนือ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน
[1-20] of 31